Annehems bolagsstämma beslutar om utdelning av Victoria Park

Den extra bolagsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ), ett bolag noterat på First North, har ställt sig bakom styrelsens förslag att knoppa av dotterbolaget Victoria Park i Malmö AB (publ). Vidare godkände stämman beslutet om emission och överlåtelse av teckningsoptioner i Victoria Park. Victoria Park är nu ett fristående projektutvecklingsbolag med inriktning på utveckling av livsstilsboende. Victoria Park har ansökt om notering på First North.

Den extra bolagsstämman i Annehem, som hölls idag den 29 oktober 2007, beslutade enhälligt att dela ut 12 373 330 aktier i Victoria Park, motsvarande 66,7 procent av samtliga aktier. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 2 november 2007. För varje en (1) aktie i Annehem som innehas på avstämningsdagen erhålls utan åtgärd en (1) aktie i Victoria Park. Utdelningen sker i enlighet med Lex ASEA, vilket innebär att utdelningen är skattefri för såväl Annehem som dess aktieägare i Sverige.

Utdelningen var villkorad av att Annehem innan den extra stämman sålt samtliga de 6 186 665 aktier som erbjöds till försäljning, ett villkor som nu uppfyllts vilket tidigare meddelats av Annehem i pressmeddelande per den 29 oktober 2007.

Den 30 oktober 2007 är sista dag för handel med Annehem-aktien inklusive rätt till utdelning av Victoria Park. De utdelade aktierna beräknas finnas på direktregistrerade ägares vp-konton tidigast den 6 november 2007. Bedömd första dag för handel i Victoria Park-aktien på First North är den 14 november 2007.

Bolagsstämman godkände även ett beslut om emission av totalt 800 000 teckningsoptioner i Victoria Park samt överlåtelse av dessa. Styrelsen i Victoria Park äger rätt att besluta om vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna, varvid VD skall ha rätt till högst 350 000 optioner, ledande befattningshavare 75 000 optioner vardera och övriga anställda högst 10 000 optioner vardera. Överlåtelsen till de anställda skall ske på marknadsmässiga villkor. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Victoria Park till teckningskursen 23 kronor under perioden
1 november 2010 till och med den 30 november 2010.

Om oss

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Vi kombinerar nytänkande med lång erfarenhet och spetskompetens inom fastighetsförädling.

Prenumerera

Dokument & länkar