Kallelse till extra bolagsstämma Annehem fastigheter

Aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ), ”Annehem Fastigheter”, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 oktober 2008 kl. 17.00 i Börshuset på Skeppsbron 2 i Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken avseende förhållandena den 14 oktober 2008, dels senast den 15 oktober 2008 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 14 oktober 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Annehem Fastigheter AB, Djäknegatan 23, 211 35 Malmö, via e-post till info@annehem.se, per telefon 040-167770 eller per fax 040-167777. Vid anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning
1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om
(a) ny bolagsordning,
(b) aktiesplit och bemyndigande för styrelsen att fastställa dag för verkställighet,
(c) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna, och
(d) fondemission
8. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkterna 7(a) – 7(d) som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav
9. Avslutning

Beslutsförslag
Besluten under punkt 7(a) – 7(d) föreslås fattas som ett beslut.
Ny bolagsordning (punkt 7(a))
Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet ökas till lägst 6 186 665 kronor och högst 24 746 660 kronor samt att gränserna för antalet aktier ökas till lägst 6 186 665 och högst 24 746 660.
Aktiesplit (punkt 7(b))
Styrelsen föreslår en uppdelning av bolagets aktier så att en gammal aktie ersätts av två nya, varav den ena skall benämnas inlösenaktie i VPC-systemet. Styrelsen bemyndigas enligt 4 kap. 46 § aktiebolagslagen att fastställa dag för verkställighet av beslutet om split.
Nedsättning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna (punkt 7(c))
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 6 186 665 kronor för återbetalning till aktieägarna genom indragning av de 12 373 330 inlösenaktier i bolaget som uppkommit genom aktiespliten ovan. Som lösenbelopp föreslås 10 kronor per indragen aktie. Som avstämningsdag för rätt till inlösenaktie och inlösen föreslås den 31 oktober 2008. Beslutet om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att stämman antar styrelsens förslag till ny bolagsordning samt beslutar om split enligt ovan och fondemission enligt nedan.
Fondemission (punkt 7(d))
Styrelsen föreslår att genom fondemission öka bolagets aktiekapital med 6 186 665 kronor till 12 373 330 kronor. Beloppet skall tillföras aktiekapitalet från bolagets fria egna kapital. Inga nya aktier skall ges ut i samband med fondemissionen.

Styrelsens fullständiga förslag och de övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.annehem.se, minst två veckor före stämman samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.


Malmö, september 2008
Annehem Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Om oss

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Vi kombinerar nytänkande med lång erfarenhet och spetskompetens inom fastighetsförädling.

Prenumerera

Dokument & länkar