Uttalande från Annehem Fastigheter AB (publ) styrelsens särskilda utskott i anledning av offentligt erbjudande från Peab AB (publ)

Peab AB (publ) (”Peab”) har den 17 april 2009 offentliggjort ett uppköpserbjudande avseende Annehem Fastigheter AB (publ) (”Annehem”). Aktieägarna i Annehem kan enligt erbjudandet välja mellan att som vederlag erhålla B-aktier i Peab eller kontanter. Antalet erhållna aktier i aktiealternativet var beroende av vad den volymviktade genomsnittliga betalkursen för B-aktien i Peab noterad på NASDAQ OMX Nordic under perioden från och med den 18 maj till och med den 1 juni 2009 uppgick till. Betalkursen har nu fastställts enligt följande. Den volymviktade genomsnittliga betalkursen för B-aktien i Peab under ovan angivna period är fastställd till 35,27 kronor. Detta ger en fastställd utbytesrelation enligt aktiealternativet uppgående till 0,6946 andelar av en B-aktie i Peab för varje aktie i Annehem, vilket motsvarar 24,50 kronor per aktie i Annehem. Kontantalternativet innebär att 21 kronor kontant erhålls som vederlag för varje aktie i Annehem. Peab äger idag aktier motsvarande cirka 6,9 procent av aktierna och rösterna i Annehem. Därtill har aktieägare med sammantaget cirka 61,5 procent av aktierna och rösterna i Annehem åtagit sig att acceptera budet. På grund av de gjorda åtagandena har styrelsens ordförande Greg Dingizian och styrelseledamöterna Sten Libell, Christer Jönsson och Peter Strand på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens beredning av eller beslut i anledning av budet. Detsamma gäller styrelseledamoten Mats Leifland, som är vice verkställande direktör i Peab. Styrelsens har inrättat ett särskilt utskott bestående av styrelseledamöterna Frans Boch, Anders Pettersson och Erik Selin, i syfte att vidta åtgärder i anledning av erbjudandet (”Utskottet”). Inför sitt uttalande om erbjudandet har Utskottet från ABG Sundal Collier inhämtat en s.k. fairness opinion för utlåtande om skäligheten av erbjudandet, vilken finns bifogad detta pressmeddelande. ABG Sundal Collier har därvid uttalat att erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Annehem. Utskottet avger följande uttalande. Enligt Utskottets bedömning är erbjudandet skäligt för aktieägarna i Annehem. Utskottet har därför beslutat att rekommendera aktieägarna i Annehem att acceptera erbjudandet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Pettersson, styrelseledamot Annehem Fastigheter AB (publ), tel 0703-414150

Om oss

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, som är en av de mest dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Vi kombinerar nytänkande med lång erfarenhet och spetskompetens inom fastighetsförädling.

Prenumerera

Dokument & länkar