Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - september 2003 · Omsättningen ökade med 21 % till 151 (125) Mkr, varav tredje kvartalet utgör 52 (44) Mkr. Koncernens bruttomarginal för perioden uppgick till 46 % (36 %), varav tredje kvartalet 45 % (49 %). Ökningen i bruttomarginal beror på större inslag av licens och utvecklingsintäkter. I kronor ökar bruttomarginalen till 69 Mkr från 45 Mkr. · Resultat före avskrivningar uppgick till -131 (-279) Mkr, varav tredje kvartalet utgör -39 (-75) Mkr. · Vinst per aktie uppgick till -2,51 (-4,74), varav -1,09 (-1,78) i tredje kvartalet. · Anoto Group presenterade kostnadsreduceringar i september och en minskning av personalstyrkan i Anoto Group och Anoto AB. Företaget varslade ett femtiotal personer. Personalnedskärningen föranleddes av att mycket av basutvecklingen är slutförd och att Anoto:s partners gör en allt större del av produktutvecklingen och industrialiseringen. · Personalminskningen bidrar till att kostnadsmassan gradvis reduceras till drygt 11 MSEK per månad för koncernen. Full effekt av besparingsprogrammet uppnås från och med andra kvartalet 2004. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00190/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har drygt 100 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com

Dokument & länkar