Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2018-03-31

Resultat och ställning, kvartal 1 2018

Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 1 319 (1 243) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 1 319 (1 236) tkr.

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 979 300

(879 300) tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 1 016 945 (882 749) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 1 734 (1 663) tkr.

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 1 2018

Under kvartalet lanserade Apikal en tilläggsemission i Apex 9 om 30 mkr. Likt Apex 7 och Apex 8 så består kupongräntan av en rörlig del i form av 3-månaders Stibor med golv noll samt en fast del som uppgår till 500 – 525 baspunkter.

Händelser efter kvartalets utgång

För att expandera utlåningsverksamheten ytterligare så lanserar vi en ny placering av vinstandelslån i Apex 10 om initialt 100 MSEK inom en ram om maximalt 500MSEK. Där utlåning kommer att ske till två låntagare som avser att använda lånekapitalet från Apex 10 för att fortsätta växa genom förvärv och investeringar i befintliga fastigheter. Löptiden för placeringen är 5 år och lägsta investeringsbelopp uppgår till fyra andelar á 250 000kr/obligation.

Vidare så har Apikal efter kvartalets utgång även tecknat en avsiktsförklaring om utlåning om ytterligare 200 MSEK.

Kommande rapportdatum

Halvårsrapport för 2018 publiceras den 22 augusti 2018.

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917

Prenumerera

Dokument & länkar