DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2014

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital för fastighetstransaktioner. Huvudinriktningen är kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri och blandad användning. Utlåning sker även mot  andra fastighetstyper.

Apikal Fastighetspartner AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm.

 

Utveckling av bolagets verksamhet, resultat och ställning

Under perioden som delårsrapporten avser har bolaget genomfört 1 emission av kapital- och vinstandelsbevis, Apex 2. I början av juli genomfördes den tredje emissionen, Apex 3. Bolaget har tecknat 6 lån vilket innebär att kapitalet i Apex 1 och Apex 2 är utlånat. Under första veckan av juli lånades även kapitalet i Apex 3 ut.

Räntenivån på lånen netto till investerarna efter avgifter ligger i det indikerade spannet om 6-8%, för Apex 1, Apex 2 och Apex 3, och säkerheterna är i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor och kovenanter). Samtliga finansierade fastigheter bedöms vara i gott skick och uthyrda  till starka hyresgäster med stabila underliggande verksamheter.

Under perioden  har 750 000 kr lämnats som aktieägartillskott för att ytterligare förstärka det egna kapitalet i bolaget.

 

Ägarförhållanden

Apikal Fastighetspartner AB ägs till 51  % av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, 29 % av Rickard Fischerström och resterande 20 % av Magnus Löfgren.

 

Händelser efter balansdagen

Under juli månad har delar av styrelsen förändrats. Håkan Johansson, Rickard Fischerström, Magnus Löfgren och Thomas Sipos har överlämnat sina styrelseposter till Thomas Olsson (ordf) och Jonas Wetterfors. Olof Gustafsson och Fredrik Langley kvarstår som ledamöter sedan tidigare. Ett avtal har ingåtts om överlåtelse av Rickard Fischerström och Magnus Löfgrens aktier till Strukturinvest Fondkommission (FK) AB.

 

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)