Delårsrapport 2015-09-30

Resultat och ställning, kvartal 3 2015

  • Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till -100 (79) tKr.

 

  • Rörelseresultatet under perioden uppgår till -127 (79) tKr.

 

  • Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 327 000 (96 000) tKr.

 

  • Portföljen av marknadsnoterade obligtioner, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 329 169 (99 345) tKr.

 

  • Eget Kapital uppgick vid periodens slut till 2 420 (1 023) tKr. 

 

Resultat och ställning, kvartal 1-3 2015

  • Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 1 720 (-11) tKr.

 

  • Rörelseresultatet under perioden uppgår till 1 371 (-57) tKr.

 

  • Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 327 000 (96 000) tKr.

 

  • Portföljen av marknadsnoterade obligtioner, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 329 169 (99 345) tKr.

 

  • Eget Kapital uppgick vid periodens slut till 2 420 (1 023) tKr. 

 

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 3 2015

Kvartal 3 var en lugn period. Bolaget påbörjade en tilläggsemission av Apex 5. Tilläggsesmissionen stängde efter kvartalets utgång.

Händelser efter kvartalets utgång

Utökningen av Apex 5 avslutades den 12 oktober med ett nominellt belopp på 37 mkr. Apex 5 uppgår därefter till totalt 137 mkr. Tillgängligt kapital lånades omedelbart ut till en befintlig låntagare som ökade sitt lånade belopp.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Bolaget förväntar sig att genomföra ytterligare en till två Apex under fjärde kvartalet 2015. Målsättningen är att ha emissionerna stängda samt att investerat kapital skall vara utlånat till ett eller flera fastighetsbolag inom 1 månad efter startdag i respektive Apex. Möjlig låntagare namnges för investerare i samband med stängning av emissionen.

Kommande rapportdatum

Årsredovisningen för helåret 2015 publiceras den 12 februari 2016.

 

 

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

 

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917

Prenumerera