Ränteinformation Q1 2017

Under Q1 2017 genomfördes en publik emission i Apex 7 med likviddag den 15 februari 2017.

Apikal har efter ovanstående emission i Apex 7 tecknat Iån med totalt 12 unika låntagare samt att allt tillgängligt kapital i Apex 1 - 7 är utlånat. Räntenivån på lånen netto till investerarna efter avgifter ligger i det indikerade spannet om 5,75 – 6,75%, för Apex 1 - 7 och säkerheterna är i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor). Samtliga finansierade fastigheter bedöms vara i gott skick och uthyrda till starka hyresgäster med stabila underliggande verksamheter.

Ytterligare information om respektive lånetransaktion finns på hemsidan – www.apikalfastighetspartner.se/nyheter – och har tidigare kommunicerats via pressmeddelanden.

Apikals senaste kvartalsvisa ränteutbetalning, för Q4 2016, skedde till innehavarna av Apex-obligationerna den 16 januari 2017, via Euroclear. Ränteutbetalning för Q1 kommer att betalas ut via Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut vilket innebär ej senare än den 18:e april 2017. För framtida kvartal räknar vi med en ränta på ca 1,50 % för var och en av Apex 1 - 7 obligationerna, vilket motsvarar en årsränta på drygt 6 %.

Information per obligation

Värdepapper       Nominellt belopp      Ränta Q1 2017            Ränta Q1 2017 %        Portföljvärde 31.03.17

Apex 1                    1 000 000                  SEK     14 974                                 1,50 %                                   100%

Apex 2                       500 000                  SEK      7 474                                 1,49 %                                    100%

Apex 3                    1 000 000                  SEK     14 811                                 1,48 %                                    100%

Apex 4                    1 000 000                  SEK     14 865                                 1,49 %                                    100%

Apex 5                    1 000 000                  SEK     15 830                                 1,58 %                                    100%

Apex 6                      250 000                   SEK      3 747                                  1,50 %                                    100%

Apex 7                      250 000                   SEK      1 674                                  0,67 %                                    100%

Om ett förvärv av de obligationer som detta informationsmaterial hänför sig till (”Obligationerna”) och som utges av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Emittenten”) är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och detta informationsmaterial utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investerarna måste därför själva bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur deras eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Investeringen i Obligationerna erbjuds av Apikal Fastighetspartner AB (publ) och Emittenten tar inget ansvar för värdeutvecklingen av Obligationerna och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. En investering i en Apex-obligation är föremål för de avgifter och kostnader som beskrivs i marknadsföringsmaterialet och obligationsvillkoren för Apex 1-6 och inkluderar en årlig förvaltningsavgift om 1 %, ett arrangörsarvode, en förmedlingsersättning samt avdrag för tillåtna kostnader enligt obligationsvillkoren. Den ovan redovisad räntan är netto samtliga dessa avgifter och kostnader.

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-121 32 917

Om Apikal Fastighetspartner

Apikal Fastighetspartner AB (publ.) tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. Utlåning kan även ske mot andra fastighetstyper. Besök oss på vår hemsida www.apikalfastighetspartner.se

Prenumerera

Dokument & länkar