Ränteinformation Q3 2014

Under Q3 2014 genomfördes den tredje emissionen, Apex 3. Bolaget har tecknat 6 lån vilket innebar att kapitalet i Apex 1 och Apex 2 är utlånat. Under första veckan av juli lånades även kapitalet i Apex 3 ut. Räntenivån på lånen netto till investerarna efter avgifter ligger i det indikerade spannet om 6-8%, för Apex 1, Apex 2 och Apex 3, och säkerheterna är i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev, aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor och kovenanter). Samtliga finansierade fastigheter bedöms vara i gott skick och uthyrda till starka hyresgäster med stabila underliggande verksamheter.

Ytterligare information om respektive lånetransaktion finns på hemsidan – www.apikalfastighetspartner.se/nyheter – och har tidigare kommunicerats via pressmeddelanden.

Apikals senaste kvartalsvisa ränteutbetalning skedde till innehavarna av Apex 1- och 2-obligationer den 14 juli, via Euroclear. Räntan för Q3 2014 är 1.6% för Apex 1, 1.5% för Apex 2 och 1,5% för Apex 3. Räntan kommer betalas ut via Euroclear senast 10 bankdagar efter kvartalets slut vilket innebär ej senare än den 15:e oktober.

För framtida kvartal räknar vi med en ränta på ca 1.6% för var och en av Apex 1, Apex 2 och Apex 3-obligationerna, vilket motsvarar en årsränta på ca 6.4%.

Information per obligation*

  Ränta Q3 2014 Ränta Q3 2014 % Portföljvärde 30.09.14  % av kapitalet utlånat
Apex 1 SEK 16 413 1.641% 100% 100%
Apex 2 SEK 7 718 1.544% 100% 100%
Apex 3 SEK 18 454 1.520% 100% 100%

*Nominellt belopp i Apex 1, Apex 2 och Apex 3 var respektive 1,000,000 sek, 500,000 sek samt 1,000,000 sek

 

Om ett förvärv av de obligationer som detta informationsmaterial hänför sig till (”Obligationerna”) och som utges av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Emittenten”) är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och detta informationsmaterial utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investerarna måste därför själva bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur deras egna perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med Obligationernas exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Investeringen i Obligationerna erbjuds av Apikal Fastighetspartner AB (publ) och Emittenten tar inget ansvar för värdeutvecklingen av Obligationerna och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. En investering i en Apex-obligation är föremål för de avgifter och kostnader som beskrivs i marknadsföringsmaterialet och obligationsvillkoren för Apex 1, Apex 2 respektive Apex 3 och inkluderar en årlig förvaltningsavgift om 1%, ett arrangörsarvode, en förmedlingsersättning samt avdrag för tillåtna kostnader enligt obligationsvillkoren. Den ovan redovisad räntan är netto av samtliga dessa avgifter och kostnader. Ingen ersättning relaterad till portföljen har utgått till aktieägarna under kvartalet och ingen performance fee har debiterats av Emittenten.

 

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD Tel. 08-121 32 917

 

Om Apikal Fastighetspartner Apikal Fastighetspartner AB (publ.) tillhandahåller lånekapital för fastighetstransaktioner i Norden. Huvudinriktningen är delfinansiering av kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, lätt industri eller blandad användning. Utlåning kan även ske mot andra fastighetstyper. Besök oss på vår hemsida www.apikalfastighetspartner.se