1999 i korthet

1999 i korthet * Koncernens resultat efter finansiella poster ökade med 59 Mkr till 400 Mkr. * Rörelsens intäkter ökade med 2 707 Mkr till 26 156 Mkr * Ny ledning för Apoteket utsågs under året. Jan Bergqvist tillträdde som styrelseordförande och Stefan Carlsson tillträdde som VD. * Rådslaget initierades under senhösten 1998 för att utforma Apotekets handlingsplaner för de närmaste åren. Under 1999 har denna process resulterat i ett antal aktiviteter för att utveckla Apotekets verksamhet. Rådslaget har omfattat alla medarbetare inom Apoteket men även kunder och andra intressenter. * Riksdagen fattade under sommaren beslut om att Apoteket även fortsättningsvis ska ha ensamrätt till detaljhandel med läkemedel. * Högkostnadsskyddet, det vill säga gränsen för att erhålla frikort höjdes av Riksdagen från 1 300 kronor i egenavgift till 1 800 kronor från och med juni. * En ny anläggning för läkemedelsproduktion invigdes i Umeå. * Apotekets marginal för de dyraste läkemedlen sänktes i slutet av året. På årsbasis motsvarar denna justering 55 Mkr. I december fattades beslut om ytterligare en marginalsänkning som gäller från och med februari år 2000. Beräknat intäktsbortfall blir 185 Mkr, motsvarande 200 Mkr på årsbasis. * Apoteksgrupp Jönköping, erhöll som första apotek i Europa, miljöcertifikatet EMAS ett miljöledningssystem som skapats inom EU och som tar sikte på att säkra ett väl fungerande miljöarbete genom förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar. Ekonomiska data 1999 1998 Förändring % Rörelsens intäkter, Mkr 26 156 23 449 11,5 Rörelseresultat, Mkr 318 244 30,3 Resultat efter finansiella poster 400 341 17,3 Kassaflöde i den löpande verksamheten, Mkr 434 1 026 -57,7 Kassaflöde i den finansiella verksamheten, Mkr -172 -796 78,4 Kassaflöde i investeringsverksamheten, Mkr -302 -209 -44,5 Soliditeten per 31/12, % 27,6 25,5 8,2 Rörelsemarginal, % 19,3 19,9 -3,0 Medelantal anställda 9 395 9 147 2,7 Rörelsens intäkter Försäljningsöversikt Försäljningen har visat en stabil ökning sedan mitten av 1980-talet. De totala rörelseintäkterna för 1999 uppgick till 26 156 (23 449) varav nettoomsättningen uppgick till 26 130 (23 419). Försäljningsökningen för 1999 på motsvarande 11,6 procent består av en volymförändring på 4,5 procent, och en prisförändring på 0,4 procent samt en förskjutning mot varor med högre priser motsvarande 6,1 procent. Medelprisförändringen visar på en fortsatt stabil ökning, det vill säga en fortsatt trend mot att kunden ordineras dyrare läkemedel. Volymökningen och förbrukningen av varor med högre priser, är således de mest betydelsefulla förklaringsfaktorerna till försäljningsökningen. Rörelsens kostnader Kostnad sålda varor ökade 1999 med 2 330 Mkr till 21 078 Mkr. Bruttovinsten ökade med 380 Mkr till 5 052 Mkr (4 672). Marginalen minskade till 19,3 % (19,9). Minskningen beror främst på förskjutningen mot dyrare läkemedel där marginalen procentuellt är lägre. Personalkostnaderna har under året ökat med 176 Mkr till 3 426 Mkr (3 250) eller med 5,4 procent (2,4). Denna förändring är en effekt av dels en ökning av medelantalet anställda med 248 medarbetare till 9 395 (9 147), dels en effekt av årets lönerevision. Övriga externa kostnader har under året ökat med 131 Mkr till 1 081 Mkr (950) eller med 13,8 procent (8,4). Kostnadsökningen är huvudsakligen en effekt av att Apoteket under 1999 utvecklat och kvalitetssäkrat system för registrering, rapportering och information i verksamheten. Avskrivningarna minskade med 9 Mkr till 234 Mkr (243) medan övriga rörelsekostnader ökade med 4 Mkr till 19 Mkr (15). Finansiella intäkter och kostnader Finansnettot minskade med 15 Mkr till 82 Mkr (97). Minskningen beror på att resultatet från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar ökat med 96 Mkr från -43 Mkr till 53 Mkr 1999. Andelar i intressebolag har minskat med 113 Mkr till 43 Mkr 1999. Övriga ränteintäkter och kostnader förbättrades netto med 2 Mkr till -14 Mkr. Investeringar Investeringarna minskade under året med 68 Mkr till 267 Mkr. En tung investering för Apoteket är utbyggnaden av kommunikationsnätet till apoteken för förbättrad datorkapacitet. Finansiell ställning Soliditeten uppgick till 27,6 procent att jämföra med 25,5 procent för 1998. På grund av att kassaflödet av kundfordringar och leverantörsskulder inte sker samtidigt, varierar behovet av rörelsekapital väsentligt. Apoteket finansierar det kortfristiga lånebehovet via dagslån och via Apotekets certifikatprogram som tillåter en ytterligare upplåning om 750 Mkr. Per 991231 nyttjades 200 Mkr på certifikatprogrammet. Årets kassaflöde blev - 40 Mkr. Sammanställning för koncernen Kassaflödesanalyser, Mkr 1999 1998 Från den löpande verksamheten 434 1026 Från investeringsverksamheten -302 -209 Från finansieringsverksamheten -172 -796 Årets kassaflöde -40 21 Likvida medel vid årets början 246 225 Likvida medel vid årets slut 206 246 Resultaträkningar, Mkr 1999 1998 Rörelsens intäkter 26 156 23 449 Kostnad sålda varor -21 078 -18 747 Övriga kostnader -4 760 -4 458 Finansnetto 82 97 Koncernbidrag, erhållna - - Resultat efter finansiella poster 400 341 Bokslutsdispositioner - - Resultat före skatt 400 341 Skatt -114 -86 Årets resultat 286 255 Balansräkningar, Mkr Tillgångar 1999 1998 Materiella anläggningstillg. 1 114 1 073 Finansiella anläggningstillg. 666 716 Varulager 1 228 1 114 Kortfristiga fordringar 4 159 4 187 Kassa och bank 206 246 Summa tillgångar 7 373 7 336 Skulder och eget kapital 1999 1998 Bundet eget kapital 1 547 1 570 Fritt eget kapital 485 303 Obeskattade reserver - - Avsättning latent skatt 355 345 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 4 986 5 118 Summa eget kapital och skulder 7 373 7 336 Apoteket AB Styrelsen 2000-03-31 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00930/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar