Utökning av teckningsförbindelser i pågående företrädesemission

AppSpotrs pågående företrädesemission om högst 10,3 MSEK utökas med ytterligare teckningsförbindelser om cirka 1,0 MSEK. Totalt uppgår teckningsförbindelser i emissionen till 6,3 MSEK motsvarande cirka 61 procent av den totala emissionsvolymen. 

En av AppSpotrs huvudägare, Entreprenörskapital, har via sju fonder vederlagsfritt lämnat totalt 973 002 teckningsrätter till förmån för investerare som åtagit sig att teckna aktier i AppSpotrs pågående företrädesemission. Dessa teckningsrätter berättigar till teckning av totalt 162 167 aktier motsvarande 1 054 086 SEK.

Totalt uppgår teckningsförbindelser i företrädesemissionen till 6 315 651 SEK och fördelas enligt nedanstående tabell. Då emissionen uppgår till högst 10 279 802 SEK innebär det att 61,4 procent av emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser. Det kvarvarande utrymmet i emissionen för övriga befintliga ägare och allmänheten uppgår till 3 964 151 SEK.

Namn Antal aktier Belopp (TSEK)
Starbright Invest AB 182 193 1 184 255
Sonny Johansson 245 104 1 593 176
Almi Invest Västsverige AB 76 923 500 000
Lissåker Consulting AB 65 785 427 603
Pin By Pro AB 56 670 368 355
Christian Berger 50 000 325 000
Oscar Molse 46 150 299 975
Holmenbacken Consulting AB 46 150 299 975
Andreas Björklund 38 462 250 003
Transforma Invest AB 33 345 216 743
Pontus Johansson 20 000 130 000
Sid Holding AB 24 458 158 979
AB Daning Holding 15 962 103 753
Daniel Johansson 12 500 81 250
Gunnar Jardelöv 10 200 66 300
Contigo Förvaltnings AB 10 083 65 542
Binnacles AB 10 000 65 000
Benolin Holding AB 10 000 65 000
Mats Ekberg Företagskonsult AB 4 900 31 850
KMK Invest AB 3 350 21 775
Johan Schröder 2 000 13 000
Berndt Axelsson 2 000 13 000
Skantås Invest AB 2 000 13 000
HIOG Investment AB 1 200 7 800
Inger Rydin 1 000 6 500
Danmat Aktiebolag 583 3 790
Håkan Ohlin 500 3 250
Iweb AB 120 780
Summa 971 639 6 315 651

Teckningsperioden i emissionen sträcker sig fram till och med den 24 juli 2017. 

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på AppSpotrs hemsida (www.appspotr.com), på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), samt på Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).

För ytterligare information kontakta:
Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com

Med AppSpotr kan vem som helst bygga native iOS- och Android-appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play. AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar