Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2000 Resultatet bättre än förväntat *3,6 mot prognostiserade -4,1 miljoner kronor Sammanfattning * Resultat -3,6 (0,0) miljoner kronor * Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0,9) miljoner kronor * Utvecklingsarbetet av aPROch System och aPROch Golf System slutfördes * Efter genomförd nyemission noterades aPROch AB på AktieTorget den 15 december 2000 Allmänt Utvecklingsarbetet av aPROch System och aPROch Golf System slutfördes under december 2000 och bolaget har nu färdiga produkter för lansering internationellt. Verksamheten under 2000 har framför allt bestått i utvecklingsarbete samt i att bygga upp en organisation som är anpassad till den offensiva marknadsföringsfas som aPROch går in i under 2001. Verksamhet aPROch AB är noterat på AktieTorget och har tre dotterbolag, aPROch Golf AB, aPROch Medi AB och aPROch Tennis AB. aPROch AB utvecklar och marknadsför aPROch System som är baserat på en patentsökt systemteknologi bestående av handdatorer och mjukvaror. Teknologin kan med kort utvecklingstid anpassas för olika användningsområden. Moderbolag aPROch AB ska genom att bilda olika kundorienterade affärsområden kommersialisera aPROch System. Etableringen av affärsområdena sker antingen i egen regi, såsom i aPROch Golf AB och aPROch Tennis AB, eller i samarbete med utvalda partners, såsom i aPROch Medi AB. Målsättningen är att skapa ett till tre nya affärsområden per år. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 7,7 miljoner kronor. Ekonomi Koncernens omsättning har under året uppgått till 1,0 (0,9) miljoner kronor. Årets resultat uppgår till -3,6 miljoner kronor vilket speglar de aktiviteter som pågått gällande utvecklingsarbete och organisationsuppbyggnad. Resultatet är 0,5 miljoner bättre än prognostiserat. Likvida medel i koncernen uppgick vid årsskiftet till 8,1 miljoner kronor. Nyemission Under 2000 genomfördes två nyemissioner i aPROch AB. I augusti slutfördes en riktad nyemission som inbringade 3,9 miljoner kronor och som tecknades av IM Venture & Finans och Banco Fonder. I december slutfördes en publik nyemission som inbringade 7,9 miljoner kronor. Nyemissionen kunde genomföras trots det klimat som rådde på aktiemarknaden under hösten 2000 vilket var en framgång för aPROch AB. Aktien aPROch AB:s aktie är noterad på AktieTorget - en auktoriserad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn. aPROch AB:s aktie noterades den 15 december 2000 på 4,50 kronor och börskursen var per den 31 december 2000 5,90 kronor. Framtid En kraftfull marknadsintroduktion av bolagets produkter har inletts. Lanseringen i USA förväntas ge ett snabbt kassaflöde vilket efterhand medger expansion i andra delar av världen. Allt i enlighet med vad som tidigare redovisats i bolagets prospekt. Bolagets totala kapitalbehov bedöms i dagsläget lägre än vad som tidigare prognostiserats. Detta då resultaten i dotterbolagen aPROch Medi AB och aPROch Tennis AB bedöms komma att överstiga tidigare prognoser. aPROch System har väckt stort intresse inom en mängd verksamhetsområden. aPROch analyserar nu huruvida respektive verksamhetsområde har tillräckligt stor potential samt om partnern är den rätta. Om så är fallet kommer aPROch System implementeras i verksamhetsområdet samt kommersialisering kommer att ske i ett särskilt bolag tillsammans med partnern. Målsättningen är att skapa ett till tre nya affärsområden per år. Nyheter efter årsskiftet - Marknadsintroduktion inledd i USA - aPROch Tennis AB hanterar Skånes Tennisförbunds seriespel - aPROch Golf AB har tecknat avtal med Annika Sörenstam För att löpande få information om nyheter och pressmeddelande från aPROch AB anmäler man sig för nyhetsutskick på bolagets hemsida. Ekonomisk information Årsredovisning: Årsredovisning kommer att sändas till samtliga kända aktieägare och kommer att finnas tillgänglig på aPROch AB:s hemsida. Rapportdatum för 2001: Delårsrapport första tertialet 31 maj Delårsrapport andra tertialet 27 september Bokslutskommuniké för 2001 15 februari 2002 Bolagsstämma: Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 23 maj 2001 kl. 10.00 på Hotel Mollberg, Helsingborg. Ängelholm den 15 februari 2001 Styrelsen för aPROch AB (publ.) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01070/bit0002.doc The full report http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01070/bit0002.pdf The full report

Om oss

aPROch AB bildades under första delen av 1998 för att utveckla ett system bestående av egenutvecklade handdatorer och datormjukvaror för hantering av statistik och analys. Idag finns det färdiga och patentsökta aPROch System med kort utvecklingstid.

Dokument & länkar