Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i aPROch... AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 oktober 2001 kl.14.00 på Hotel Mollberg, Stortorget 18 i Helsingborg. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 19 oktober 2001, dels anmäla sig till bolaget under postadress Box 1050, 262 21 Ängelholm, att: Tina Wennerberg, alternativt per telefon 0431-41 77 80 eller per e-post aproch@aproch.com, senast torsdagen den 25 oktober 2001 kl. 12.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt i förekommande fall uppgift om ombud och det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden). För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligtvis låta omregistrera aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 19 oktober 2001, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Som bekräftelse på att vi fått Er anmälan kommer vi att skicka ett inträdeskort som skall tas med till stämman. Ärenden på stämman Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid bolagsstämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av den senaste årsredovisningen och revisionsberättelsen samt styrelsens redogörelse och revisorernas yttrande i enlighet med 4 kap. 4 § aktiebolagslagen 8. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 9. Stämmans avslutande Beslutsförslag Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 8 på dagordningen) I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget kapital för dess framtida expansion, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma och med rätt att avvika från den generella företrädesrätten för bolagets samtliga aktieägare, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 600 000 kronor genom utgivande av högst 12 000 000 nya aktier med ett nominellt värde om 5 öre per aktie, vilket motsvarar 34,3 procent av totala antalet aktier i bolaget i det fall mandatet utnyttjas fullt ut. Grunden för emissionskursens bestämmande skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde. Betalning för de nyemitterade aktierna skall kunna erläggas kontant, genom apport eller teckning med kvittningsrätt. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Tillgängliga handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier jämte övriga handlingar enligt 4 kap. 4 § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor i Ängelholm från och med måndagen den 22 oktober 2001. Kopia av handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Helsingborg i oktober 2001 aPROch... AB (publ) STYRELSEN ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00540/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00540/bit0001.pdf

Om oss

aPROch AB bildades under första delen av 1998 för att utveckla ett system bestående av egenutvecklade handdatorer och datormjukvaror för hantering av statistik och analys. Idag finns det färdiga och patentsökta aPROch System med kort utvecklingstid.

Dokument & länkar