Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Aptahem bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 0 (75) KSEK
 •  Resultat efter finansiella poster -2 809 (- 2 379) KSEK
 •  Resultat per aktie -0,18 (-0,30) SEK
 •  Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 24 688 (20 970) KSEK
 •  Soliditeten uppgick per 2017-12-31 till 94,70 (93,47)%

Helåret 2017 (2017-01-01 – 2017-12-31)

 •  Rörelsens intäkter uppgick till 6 (168) KSEK
 •  Resultat efter finansiella poster -10 222 (-9 737) KSEK
 •  Resultat per aktie -0,66 (-1,25) SEK
 •  Likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 24 688 (20 970) KSEK
 •  Soliditeten uppgick per 2017-12-31 till 94,70 (93,47)%

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 •  Bolaget har lämnat in en ny patentansökan med målsättning om att stärka bolagets immaterialrättsliga portfölj baserat på nya forskningsresultat med Apta-1.
 •  Företrädesemissionen avslutades den 9 oktober 2017 och är fulltecknad till 100% teckningsgrad. Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader.
 •  Bolaget har färdigställt en helt ny bioanalysmetod tillsammans med vår samarbetspartner Axolab i Tyskland.
 •  Bolaget ingår avtal med Accelera avseende prekliniska toxikologi- och säkerhetsstudier med Apta-1

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Bolaget stärker sin kompetens inför kliniska studier genom rekryteringen av två mycket erfarna och internationellt erkända experter till bolagets vetenskapliga råd, detta i form av Hans Peter Schwarz och Mats Eriksson.

VD Mikael Lindstam kommenterar
Vi har precis avslutat ett viktigt år som jag är övertygad kommer att definiera Aptahems framtid länge framöver. Resultaten från våra prekliniska studier och det ökade intresse vi ser från opinionsledare, sjukvården och branschen indikerar att vår nya strategi är den långsiktigt bästa för Aptahem.

Flera viktiga milstolpar uppnåddes under året. Vi utökade Aptahems kompetens genom att knyta till oss personer med internationell bakgrund inom medicin, läkemedelsutveckling, tillverkning, regulatorisk utveckling, projektledning, med mera. Det har inneburit att vår organisation har växt i form av anställda, rådgivare, styrelse och leverantörsnätverk. Härigenom har Aptahem de bästa förutsättningar att omvandlas till ett bolag i klinisk fas. Förutom att det möjliggör effektiv utveckling av Apta-1 innebär det att vi nu även är väl rustade för att skapa ytterligare värden i Aptahem t.ex. genom att på sikt skapa nya utvecklingsspår.

Andra halvåret var intensivt. Viktiga avtal slöts med BioSpring, Accelera och nya medlemmar i vårt vetenskapliga råd. Vi genomförde en fulltecknad nyemission som tillförde bolaget medel för den nya utvecklingsplanen och emitterade två serier av teckningsoptioner med löptid till 2018. Baserat på positiva, prekliniska data beslutade vi att skicka in en ny patentansökan som stärker skyddet av vår substans, öppnar upp nya utvecklingsmöjligheter, förlänger den totala skyddstiden och därmed ökar attraktionsvärdet för Apta-1. Armerade med det nya skyddet av vår utvecklingsportfölj har presentationer därefter utförts inför ett flertal stora läkemedelsbolag med intresse av akuta sjukdomar när koagulation och inflammation samverkar i en negativ spiral.

Flera aktieägare har hört av sig under året med samma önskemål: mer synlighet. Vi hör er och lovar att göra vårt bästa. Kommunikation kommer därför att vara en viktig satsning under det kommande året för att generera intresse bland investerare, opinionsledare och stora läkemedelsbolag. Vi planerar fortsatt att synas genom bland annat aktiedagar, vetenskapliga publikationer, patientföreningar, traditionella och sociala medier, nyhetsbrev och branschkonferenser. Vi har byggt ett väl sammansatt team som brinner för att ta nästa steg i bolagets utveckling. Min absoluta övertygelse är att Aptahem utvecklingsmässigt står starkare än någonsin tidigare. Jag ser därför fram emot 2018 med stor tillförsikt.

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter
Årsredovisningen för 2017 publiceras på bolagets hemsida från den 10 april och kommer finnas tillgänglig i original på bolagets kontor på Norra Vallgatan 58, Malmö.

2018-05-03 Delårsrapport Q1

2018-05-04 Bolagsstämma

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av bokslutskommuniké

Malmö den 15 februari

Styrelsen
Aptahem AB

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar