Den 7 maj inleddes teckningsperioden för teckningsoption TO 2

Genom de teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i samband med företrädesemissionen i oktober 2017 kan aktier tecknas under perioden 7 maj – 18 maj 2018. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en aktie för fyra (4) kronor. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 2 som inte avyttras senast den 16 maj 2018 eller utnyttjas senast den 18 maj 2018 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Aptahem cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. 

örvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring) 
Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto) 
Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.aptahem.com

Villkor för teckningsoptioner 
En (1) teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris för teckningsoptioner av serie TO 2 är fyra (4) kronor per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan äga rum under perioden 7 maj – 18 maj 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 beräknas till den 16 maj 2018. 

Det finns totalt 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 utgivna. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Bolaget cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,6 MSEK. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption TO 2 beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång. 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med noteringsemissionen. Prospektet finns tillgängligt via www.aptahem.com

Kontakt
Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Taggar:

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar