Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med noteringsemissionen i mars 2015 kan aktier tecknas under perioden 25 januari – 5 februari 2016. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 9 kronor. Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 3 februari 2016 eller utnyttjas senast den 5 februari 2016 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information i god tid före teckningsperioden.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.aptahem.com på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se och på bolagets IR-sida på AktieTorget www.aktietorget.se.

Villkor för teckningsoptionen

En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen nio (9) kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning vid ett av två fastställda tillfällen, varav det första tillfället ägde rum från och med 21 september 2015 till och med den 2 oktober 2015 och det andra äger rum från och med den 25 januari 2016 till och med den 5 februari 2016.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 10 800 000 kronor före emissionskostnader. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption TO 1 beräknas ske cirka tre veckor efter respektive teckningsperiods utgång.

Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 3 februari 2016 eller utnyttjas senast den 5 februari 2016 blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.aptahem.com på emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se och på bolagets IR-sida på AktieTorget www.aktietorget.se.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.aptahem.com.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-333 699
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Framåtriktad information

Detta meddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar