AQ Group: Bokslutskommuniké 2017

Helåret 2017 i sammandrag

 • Nettoomsättningen ökade med 22 % till 4 020 MSEK (3 289)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 6 % till 263 MSEK (281)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 8 % till 256 MSEK (279)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT %) 6,4 % (8,5)
 • Kassaflödet från löpande verksamheten minskade med 52% till 140 MSEK (290)
 • Soliditeten uppgick till 61 % (60)
 • Resultatet per aktie efter skatt minskade med 14 % till 11,14 SEK (13,01)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,75 SEK (2,75)

Fjärde kvartalet, oktober – december 2017
i sammandrag 

 • Nettoomsättningen ökade med 12 % till 1 017 MSEK (905)
 • Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 35 % till 39 MSEK (60)
 • Resultatet efter finansnetto (EBT) minskade med 47 % till 32 MSEK (60)
 • Resultatmarginal före skatt (EBT) 3,1 % (6,6)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 120% till -11 MSEK (55)
 • Soliditeten uppgick till 61 % (60)
 • Resultat per aktie efter skatt minskat med 65 % till 0,97 SEK (2,79)

VD har ordet

Marknaden

Låt oss först fastslå att resultatmarginalen och kassaflödet i det fjärde kvartalet är en besvikelse. Fjärde kvartalet är vårt 93:e kvartal i rad med vinst. Vi har varje år sedan starten 1:a oktober 1994 dvs. under 23 år ökat omsättningen.

Den organiska tillväxten för kvartalet var 12,5 % jämfört med -4,6 % samma period år 2016. Tillväxten under kvartalet är god men också utmanande.

Vi måste jobba hårdare med att förbättra våra marginaler. Fjärde kvartalet blev resultatmarginalen före skatt (EBT %) 3,1 %. Vårt mål är 8 % och ackumulerat för året ligger EBT marginalen på 6,4 % vilket innebär att vi ligger klart under vår målsättning. Vi har några dotterbolag som under en längre tid dragits med lönsamhetsproblem. Vi har varit för tålmodiga med detta.

Vårt bolag AQ Welded Structures som har en produktionsanläggning i Ludvika har haft förluster under lång tid. Bolaget gick med en stor förlust under 2017. När en av våra kunder nu tillkännagett en flytt utomlands av en produktfamilj så tappar vi ytterligare volym. Vi har därmed kallat till mbl-förhandling om omstrukturering av bolaget som har 51 medarbetare.

Vi har lönsamhetsproblem med leveranser av plåt och plastartiklar till kommersiella fordon i Sverige. Åtgärdsprogrammet som pågår har gett förbättringar men det kommer att ta ytterligare en tid att få dem att nå tillfredsställande lönsamhet.

I fjärde kvartalet har vi sett fortsatt ökande råmaterialpriser, bland annat inom stål och plastområdet.
På denna punkt måste vi vara självkritiska. Vi har varit för ”snälla” och långsamma med att föra över dessa prishöjningar till våra kunder. Under Q1 måste detta få fullt genomslag speciellt till fordonskunder.

Vi har sett en viss förskjutning av produktmixen under året. Våra leveranser till fordonsindustrin har ökat. Under 2017 har våra kunder i Kina bl.a. inom telekom minskat sin försäljning vilket har inneburit minskade leveranser och kraftigt minskat resultat från AQ i Kina. Efterfrågan på stora gasturbiner har minskat i omvärlden vilket påverkat vårt bolag i Ungern negativt, positivt är att vi börjar leverera till mindre gasturbiner och reparationer av detaljer till jetmotorer. Vårt bolag i Indien expanderar fortfarande men resultatet har ännu inte nått break-even.

Det är högkonjunktur i industrin. Flera av AQ:s ledande industrikunder visar god tillväxt. Detta förklarar delvis AQ:s höga organiska tillväxt i fjärde kvartalet. Samtidigt upplever jag att vi tar marknadsandelar inom flera affärsområden. Några exempel:
-Vunnit en helt ny affär om leveranser av kablage till Scania Buss.
-Inlett Europas första projekt med induktiva komponenter till nya Shinkansen i Japan
-Vunnit nya viktiga affärer där vi även konstruerar för kundens räkning
-Skrivit avtal med Northvolt där AQ skall medverka till att industrialisera deras framtida produkter inom energilagring
-Vunnit flera projekt med förarbord till tåg och tunnelbanor
-Vår affär med en kund inom miljöteknik för marint bruk växer kraftigt

Successivt under året har flera av våra produktionsanläggningar haft ökande beläggning. Vi ser behov av ökade investeringar i produktionskapacitet inom flera områden. Vi har därför under året:
- Ökat personalen med 350 anställda
- Förvärvat ytterligare en produktionslokal i Ungern
- Påbörjat investeringar av utökade produktionsytor i Polen
- Invigt en ny produktionslokal i Bulgarien
- Beslutat om utökade produktionsytor i Indien
- Beslutat att flytta in i utökade produktionsytor i Mexiko

Detta är självklart positiva tecken på att våra kunder har en god orderstock och att våra kunder har förtroende för AQ.

Vi har under fjärde kvartalet fortsatta utmaningar med ökade ledtider av råmaterial och komponenter vilket leder till försenade leveranser till våra kunder. Detta kostar mycket pengar i form av express­frakter, övertid och inhyrd personal. Den största kostnaden är dock att det påverkar vårt förtroende och går stick i stäv med vår värdering ”We are reliable”.

Lagervärdet har vuxit klart snabbare än vår försäljningstillväxt. Vi har därför startat ett lagerreduktionsprojekt för att få ner kapitalbindningen och förbättra våra rutiner. Arbetet är i full gång med ett första bolag.

Sammantaget skall våra pågående åtgärder ge ökad marginal och ett bättre kassaflöde som närmar sig våra mål.

Förvärv

Efter att AQ noterades på Nasdaq 2017 har inflödet av förvärvsobjekt ökat, speciellt från utlandet.

Integrationen av ”Gerdins” som förvärvades 2016 har gått enligt plan och är klar.

Vi tittar alltid på ett antal förvärvskandidater. Dels vill vi stärka vår närvaro och förmåga i de tillväx­tområden vi redan finns i. Dels arbetar vi med att följa några av våra viktiga kunder in i helt nya geografiska områden. Orsaken till uteblivna affärer är i några fall att vi upplevt priset på bolagen för högt och i något fall har bolaget visat sig inte ha den intjäning som de förespeglat.

Organisation

Som vanligt är vårt fokus att anpassa oss efter kundernas krav och verkliga efterfrågan. Det är en strategi som vi kommer att fortsätta med, att vara snabbfotade och anpassningsbara oavsett omvärldshändelser. Vår organisation bygger på entreprenörskap vilket är en grundbult i våra värderingar.

Satsningar
Det är viktigt att fortsätta satsa offensivt i kunskap och ny teknologi, vilket innebär:
-Att vi invigt vår nya investering i en målningsanläggning (ED), den första i Bulgarien
-Att vi erbjuder ökade inslag av konstruktionsarbete till kunder
-Att vi inför administrativa rationaliseringar inom elektronisk fakturahantering, IT-säkerhet mm
-Att vi tar nya initiativ inom additiv tillverkning
-Att vi använder en egenutvecklad laser för att bearbeta keramiska material

Utsikter

Just nu arbetar vi med att eliminera förlustkällor och öka priser samt minska kapitalbindningen i bolaget. Vår riktlinje är att långsiktigt vara en stabil, växande och lönsam koncern. Vi har en stark finansiell position och entreprenörer som är verksamma i dotterbolagen. Vi tycker om att göra affärer. Vi har kunden i fokus. Våra medarbetare och ledare gör ett bra jobb och det kommer även i framtiden att ge utslag i nya affärer och ett stabilt resultat.

AQ är väl positionerade för nya förvärv såväl finansiellt som ledningsmässigt. Med starka relationer till världsledande kunder och engagerade medarbetare skall vi jobba hårt med fortsatt tillväxt, kassaflöde och en stabil resultatnivå. En viktig del i detta är våra värderingar och vår strävan efter att vara en ”Reliable” leverantör till ledande industrikunder.

Claes Mellgren
Koncernchef

_____________________________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38
eller CFO, Mia Tomczak, telefon 070-833 00 80 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Claes Mellgrens försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca 5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på ca 4,0 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera