Kallelse till årsstämma Aqeri Holding AB (publ)

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) (”Aqeri”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 maj 2013 kl. 15.00 på bolagets kontor, Domnarvsgatan 7 i Spånga.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2013, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast fredagen den 10 maj 2013. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 10 maj 2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, fax:08-761 29 25 eller e-mail: aktieagare@aqeri.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Dagordning

1.      Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2.      Upprättande och godkännande av röstlängd

3.      Val av en eller två justeringsmän

4.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.      Godkännande av dagordningen

6.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget och koncernen

7.      Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna

8.      Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9.      Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

10.    Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

11.    Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter

12.    Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna

13.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande med eventuella suppleanter

14.    Val av revisor

15.    Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission

16.    Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2014

17.    Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och arvoden (punkt 11-14)

En grupp större aktieägare har underrättat bolaget att de omkring en vecka före årsstämman kommer att framlägga förslag till val av styrelse, styrelsearvoden, val av revisor samt revisorsarvode. Förslaget kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital och kapital för expansion av bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 1,5 miljoner aktier. Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse 12 259 478 utestående aktier.

Valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2014 (punkt 16)

En grupp större aktieägare föreslår att nomineringsprocessen inför årsstämman 2014 ska gå till så att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana minst de fyra röstmässigt största ägarna per den 30 september 2013  att utse varsin ledamot att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning.  Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen föreslår att valberedningen, inför årsstämman 2014, ska arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt val av styrelsens ordförande, (iii) arvodering av styrelse och revisorer samt (iv) kriterier för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2015.

Handlingar inför bolagsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att finnas tillgängliga på Aqeris hemsida www.aqeri.com samt på Aqeris kontor i Spånga med ovan angiven adress senast från och med den 26 april 2013. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som så begär och därvid lämnar uppgift om sin postadress.

Spånga i april 2013

AQERI HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Om oss

Aqeri är ett av Sveriges ledande företag inom robust dator- och kommunikationsteknik för applikationer inom våra fyra verksamhetsområden: försvar, industri, fordon och samhällssäkerhet. Baserat på COTS komponenter utvecklar vi ruggad dator- och kommunikationsutrustning för de mest extrema miljöerna och där 24/7-funktionalitet är ett absolut krav. Våra kunder kräver ofta skräddarsydda lösningar med specifikationer som är unika för just deras verksamhet. Med vår kunskap och över 25 års erfarenhet från branschen hjälper vi kunden att välja rätt system för rätt miljö. Vi har inte bara en lång meritlista när det gäller nära samarbete med våra kunder i den här typen av utvecklingsprocesser utan kan dessutom anpassa våra standardprodukter så att de uppfyller specifika kundbehov. Det garanterar en kostnadseffektiv lösning även för små produktserier. I dagens utbud av high-tech datorer och kommunikationsutrustning fokuseras det en hel del på de allra senaste finesserna och innovationerna. Hos oss hamnar dessa nästan dagliga utvecklingar i bakgrunden till behovet av hållbar kvalitet, varaktig prestanda och garanterad tillgång. För denna typ av långsiktighet krävs ett nära samarbete med ledande komponentleverantörer så att serieleveranser kan säkras. Vi har också det förråd av reservdelar som krävs för att trygga kundens långsiktiga investering. För att upprätthålla alla aspekter av Aqeris höga kvalitetsnivåer krävs en sund ekonomisk grund att stå på. Vi är för närvarande noterade på First North, som drivs av Nasdaq OMX, och vi expanderar stadigt. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. ISO certifikat

Prenumerera

Dokument & länkar