Investmentbolaget Qeep Group genomför nyemission och byter namn till Aqilles Invest

Malmö den 31 augusti 2011

Investmentbolaget Qeep Group får tillskott i ägarskaran av Jensen Invest AB samt LMK Ventures AB och byter samtidigt namn till Aqilles Invest. Styrelsen utökas med såväl ägarrepresentanter som oberoende ledamöter då Håkan Eksandh, Peter Ragnarsson, Arne Bernroth och Bengt Gerger tar plats i styrelsen.

Under 2011 har bolaget tillförts 25 MSEK totalt av de nya ägarna fördelat på två emissioner. Efter emissionen äger grundarna Anders Holm och Johnny Dahlberg ca 70 % av bolaget, resterande del ägs av Hexiron AB, LMK Ventures AB, Jensen Invest AB samt anställda.

-          De nya aktieägarna och styrelseledamöterna tillför bred kompetens inom finansiering och företagsbyggande och har en långsiktig syn på företagsutveckling som stämmer väl överens med vår syn på hur man skapar framgångsrika företag – med aktivt ägande och tydliga mål, säger Anders Holm, VD för Aqilles Invest. Med ytterligare kapital finns också utrymme för tilläggsförvärv och möjlighet att ta större strategiska grepp. Vi tror på svenska företags konkurrenskraft och att det finns stora möjligheter att bygga värden framöver. Vi är inte skrämda av konjunkturläget utan nu satsar vi tillägger han.

Gruppen omsätter under 2011 ca 500 MSEK och planen är att på tre års sikt öka omsättningen till 1,4 mrd genom organisk tillväxt och förvärv. Sammantaget räknar man med att förvärva bolag för mellan 200 - 300 MSEK. Finansieringen av dessa förvärv sker inom ägarkretsen.

I samband med nyemissionen byter Qeep Group även namn till Aqilles Invest för att särskilja investmentbolaget från gruppens strategiska portföljbolag Qeep Consulting, som sedan slutet av 90-talet har utvecklat en metodik för acceleration av resultat där värdet för kunderna har varit affärsmässiga genombrott och extraordinära resultat. Denna metodik som är väl dokumenterad och beprövad på ett stort antal bolag både i Sverige och internationellt, implementeras konsekvent i gruppens alla portföljbolag.

-          Eftersom namnet Qeep är så inarbetat och välkänt bland många företagsledare, känner vi att ett namnbyte är nödvändigt i detta skede för att göra skillnad mellan konsultrörelsen och investmentbolaget. Vi har uppkallat företaget efter den grekiska mytologins Akilles för att han var en stark, modig och ambitiös hjälte. Det är inspirerande egenskaper som vi känner igen oss i. Samtidigt påminner hans berömda häl oss om att vara ödmjuka. Som investerare söker vi bolag med styrkor, men vi är också medvetna om att de har svagheter och att det alltid finns utrymme för förbättring. Vi har valt att skriva Aqilles Invest med Q som en påminnelse om vårt eget ursprung, Qeep Consulting, som fortfarande är ett av bolagen i vår företagsgrupp, säger Anders Holm.


Kort om de nya ägarna och styrelseledamöterna:

Investmentbolaget LMK Industri är största ägare i IT-företaget Axis, världsledande inom bland annat nätverkskameror. Genom dotterbolaget LMK Ventures görs investeringar i noterade och onoterade bolag med stor tillväxtpotential När LMK Ventures nu investerar i Aqilles Invest tar Peter Ragnarsson, VD i LMK Ventures även plats i styrelsen.

Håkan Eksandh äger och driver bland annat Hexiron AB ett holdingbolag som startades 2005. Grundbulten var bygg– och industrihandelsrörelsen i Nils Eksandh AB samt kommersiella fastigheter i Lund. Tidigare i år lades Aqilles Invest till investeringarna och Håkan Eksandh tar nu plats i styrelsen.

Jensen Invest är Ingvar Jensens privata investmentbolag. IngvarJensen tillhör den tidigare ägarfamiljen till elektronikdistributören ELFA AB.

Arne Bernroth tar plats i styrelsen. Han är en välkänd näringslivsprofil som tidigare var vice VD och regionbankschef för södra Sverige i Nordea. Han sitter idag i styrelsen för flera riskkapitalägda bolag.

Styrelsens ordförande blir Bengt Gerger. Han är sedan tidigare styrelseordförande i Aqilles Invests bolag Motala Verkstad. Bengt har en lång industriell bakgrund som både företagsledare och styrelseledamot i flera bolag.

Den nya styrelsen kommer i sin helhet att bestå av ordföranden Bengt Gerger samt ledamöterna Arne Bernroth, Johnny Dahlberg, Håkan Eksandh, Anders Holm och Peter Ragnarsson.

Bakgrundsfakta:

Aqilles Invest – varför heter det så?

Aqilles Invest heter vårt företag, uppkallat efter den grekiska mytologins allra största hjälte; Akilles. Varför det?

Som nyfödd blev Akilles doppad i floden Styx, som skiljde dödsriket från de levandes värld, av sin mor. Flodvattnet gjorde Akilles osårbar – utom i hälen, som hans mor höll honom i. Som mytologisk hjälte och symbol är det just den svaga punkten som gör Akilles intressant. En helt osårbar hjälte vore inte mycket att se upp till - en sån hjälte riskerar ingenting. Akilles sökte faran och tog risker, vilket krävde mod och skicklighet men vann honom också all ära och ryktbarhet . Något som varit en betydligt lättare (och mindre intressant) match utan den berömda hälen.

Akilles arv till eftervärlden är alltså en berättelse som inspirerar oss att gripa möjligheter, tro på vår förmåga, att sträva mot högt satta mål och att våga ta risker för att nå dem. Men framför allt påminner oss den gamle greken om vår felbarhet, att vi har svagheter – att vi är mänskliga, helt enkelt.

Vårt namn, Aqilles Invest, har vi alltså valt därför att vi blickar bortom hälen och ser hela Akilles. Den modiga, ambitiösa och sårbara hjälten. De egenskaperna har vi med oss när vi gör våra ytterst långsiktiga investeringar i företag – investeringar som undantagslöst åtföljs av ett träget arbete för att få dessa företag att utvecklas och blomstra, ofta bortom vad många trodde var möjligt. Det är vi nämligen väldigt bra på, det visar historien. Så bra, att vi kan behöva påminna oss om att vi faktiskt inte är ofelbara.

För mer information om Aqilles Invest, vänligen kontakta:

Anders Holm, VD Aqilles Invest

tel 0703- 104317, e-post: anders.holm@aqilles.com

Ebba Åsly Fåhraeus, Kommunikationsdirektör Aqilles Invest

tel 0734-000433, e-post: ebba.asly.fahraeus@aqilles.com

Om Aqilles Invest

Aqilles Invest, fd Qeep Group, tillför helhjärtat engagemang och kapital i mindre och medelstora onoterade bolag med potential för nya resultatnivåer och tillväxt. Bland portföljbolagen finns Qeep Consulting, Motala Train, Motala Verkstad, Joblink, Lunicore, Uppstuk och inom ägarsfären även Ceres Foods.  Qeep Consulting har specialiserat sig på att leverera väsentliga resultatlyft i kunders operativa verksamhet. Mer information finns på www.aqilles.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar