Arbetslösheten ökar i Halland, men inte bland ungdomar

I september var arbetslösheten i Halland 6,4 procent att jämföra med 6,2 procent i september 2015 och 6,0 procent 2014. Kungsbacka har fortfarande den lägsta arbetslösheten på 3,2 procent och Hylte den högsta med 12,1. Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) minskar dock, vilket är i linje med utvecklingen för Sverige i övrigt.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är nu nere på den lägsta nivån sedan 2008 och på ett år har den minskat från 13,4 till 11,7 procent. I slutet på september var 61 000 unga (18-24 år) inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. I Halland var det 1 729 ungdomar eller 9,6 procent, vilket är en minskning från september i fjol då arbetslösheten var 10,7 procent.

– Vi har en fortsatt väldigt stark arbetsmarknad och det går bra för ungdomar och för de välutbildade, säger Heléne Centerhorn, bitr. marknadschef för Göteborg Halland. Långtidsarbetslösheten ökar dock liksom arbetslösheten för de som är födda utanför Europa. Vattendelaren för att få ett jobb är en gymnasieutbildning oavsett om man är född i Sverige eller är invandrad.

Bland utomeuropeiskt födda var 3 410 arbetslösa i länet, vilket är en ökning med 800 personer eller 30 procent jämfört med september 2015. Arbetslösheten ökade också med 250 personer i gruppen som saknar gymnasieutbildning i september jämfört med året innan. Det motsvarar 85 procent av hela ökningen under månaden. Detta speglar problemen på arbetsmarknaden där kraven på arbetskraften ökar samtidigt som utbildningsnivån bland de arbetssökande inte ökar i samma grad.

I september var det 83 personer som varslades om uppsägning i Halland, vilket kan jämföras med 170 personer motsvarande månad i fjol. Knappt hälften av de varslade arbetar i livsmedelsindustrin som rationaliserat sin lagerverksamhet.

Sedan början på förra året ökar antalet arbetslösa med längre arbetslöshet. Vid slutet av september var det 220 fler i gruppen som varit arbetslösa i 6 månader, jämfört med samma månad i fjol. Antalet inskrivna arbetslösa med arbetslöshet över två år ökar ännu mer procentuellt. Vid slutet av september hade 56 procent av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 6 månader och 38 procent hade varit utan arbete i mer än ett år. Bland inskrivna arbetslösa unga (18-24 år) var andelen som varit utan arbete i ett år 20 procent. Att andelen är så pass låg jämfört med hela åldersgruppen 16-64 år förklaras till största delen av att ungdomar snabbare tenderar att lämna för arbete och har en större omsättning.

Kort om september månad 2016, Hallands län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för september månad 2015)

  • 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2)*

  • 9,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,7)**

  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 790 personer (9 500)
  • 1 130 personer fick arbete (1 090)

  • 740 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (670)

  • 2 260 nya lediga platser anmäldes (2 300)

  • 83 personer varslades om uppsägning (170)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Oktober månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 november.

För kommentarer: Heléne Centerhorn, bitr. marknadschef Göteborg Halland,
010-486 51 87
För information: Peter Nofors, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 76 97
Presskontakt: Hans G. Larsson, press- och informationsansvarig, 010-486 05 46

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se