Historiskt få varsel men ändå en tuff arbetsmarknad

Under första kvartalet 2015 varslades endast 168 personer om uppsägning. Inte sedan 2001 har varselsiffran varit så låg. Allt är dock inte positivt på arbetsmarknaden i Halland. Till exempel fortsätter skillnaden i arbetslöshet mellan olika grupper att öka. Under mars månad minskade arbetslösheten för arbetslösa som står nära arbetsmarknaden medan den ökade för arbetslösa i utsatta grupper.

Historiskt få varsel
Under första kvartalet 2015 anmäldes varsel om uppsägning för 168 personer i Hallands län. Det kan jämföras med 286 personer 2014 och 393 personer 2013. Inte sedan 2001 har varseltalen varit lägre under första kvartalet i Hallands län. Kvartalssiffran får följaktligen betraktas som en anmärkningsvärt låg siffra.

Tuffare för vissa grupper på arbetsmarknaden
Vissa grupper av arbetssökande har en tuffare situation på arbetsmarknaden och riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet. I dessa så kallade utsatta grupper ingår förgymnasialt utbildade, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, utomeuropiskt födda och arbetslösa i åldern 55-64 år. I mars minskade arbetslösheten med 575 personer för icke-utsatta medan den ökade med 346 personer i utsatta grupper, jämfört med mars 2014. Personer i utsatta grupper utgör nu 62 procent av de inskrivna arbetslösa i Hallands län jämfört med 49 procent i mars 2006.

– Den här situationen innebär en utmaning för hela samhället. Vi behöver bli bättre på att ta vara på kompetensen hos dessa personer. Dels av rent mänskliga skäl men även för att samhället behöver arbetskraften. Inom flera områden riskerar vi arbetskraftbrist om några år, säger Heléne Centerhorn, bitr. marknadschef.

Arbetslösheten minskar mest för unga kvinnor
Kvinnor och män arbetar i stor utsträckning inom olika branscher och yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Medan kvinnor utgör majoriteten i många av yrkesgrupperna inom både privat och offentlig tjänstesektor sektor är männen i majoritet i flertalet yrkesgrupper inom industri, bygg och anläggning och transport. De sistnämnda branscherna är mer konjunkturkänsliga och har påverkats mer av det svaga ekonomiska läget i Euroområdet de senaste åren. Den offentliga sektorn har däremot varit opåverkad av detta. För kvinnor i åldern 18-24 år har arbetslösheten minskat med 19 procent det senaste året.

  
 Kort om mars månad 2015, Hallands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för motsvarande månad 2014)       
  • 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,5)*
  • 10,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,3)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 651 personer (9 880)
  • 1 462 personer fick arbete (1 636)
  • 629 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (727)
  • 2 305 nya lediga platser anmäldes (1 731)
  • 60 personer varslades om uppsägning (157)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år   ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den  registerbaserade arbetskraften 18-24 år      

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 maj.

För kommentarer:  Heléne Centerhorn,  biträdande marknadschef Göteborg Halland,  010-486 51 87
För information:  Sara Andersson,  arbetsmarknadsanalytiker,  010-487 68 54
Presskontakt:  Peter Nilsson,  press- och informationsansvarig,  010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling. 
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se