Stabil arbetsmarknad i Halland

I mars var arbetslösheten i Halland 6,5 procent. Det är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med mars 2016. Halland har en fortsatt stark arbetsmarknad och har den tredje lägsta arbetslösheten i landet – en plats som länet delar med Västerbotten. Kungsbacka hade den lägsta arbetslösheten på 3,1 procent och Hylte den högsta på 13,0 procent. Snittet för riket låg på 7,7 procent.

Antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Hallands län uppgick i slutet av mars till 10 200 personer (4 600 kvinnor och 5 600 män). En ökning med 523 personer på ett år.

– Ökningen ska inte tolkas som en försvagning av arbetsmarknaden, säger Fati Maroufi, biträdande marknadschef för Göteborg Halland. Tvärtom har arbetsmarknaden det senaste året varit stark och bland några grupper har arbetslösheten minskat märkbart. Ungdomar och personer med gymnasieutbildning är exempelvis påtagligt färre än i fjol.

Dystrare är siffrorna för personer med enbart förgymnasial utbildning där antalet inskrivna arbetslösa har ökat från 2 853 till 3 225 sedan mars i fjol. Antalet inskrivna arbetslösa födda utanför Sverige har också ökat. I mars var 5 365 av de inskrivna arbetslösa utrikes födda, jämfört med 4 409 för ett år sedan. Detta beror på fler personer inom etableringsuppdraget till följd av den ökade flyktinginvandringen.

Den långsiktiga trenden med allt färre arbetslösa ungdomar fortsätter. I slutet av mars var 1 583 personer i åldrarna 18-24 år inskrivna som arbetslösa i länet. Det är en minskning med 114 personer på ett år. I ett längre tidsperspektiv är minskningen än mer påtaglig. I mars 2013 var motsvarande siffra 2 657 personer, vilket innebär att antalet arbetslösa ungdomar har minskat med mer än 1 000 personer på fyra år.

Trots den positiva utvecklingen för ungdomar är det fortsatt stora skillnader mellan länets sex kommuner: Kungsbacka med 4,7 procent och Varberg med 6,5 procent har länets lägsta arbetslöshet bland ungdomar. Hylte har den hösta på 20,1 procent följt av Halmstad: 11,5 procent, Falkenberg: 9,7 procent och Laholm: 9,5 procent.

Antalet personer inom etableringsuppdraget i länet var i slutet av mars 2 554, vilket är en ökning med 43 procent på ett år. Av dessa var 2 107 öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, vilket är drygt 600 fler än i mars 2016. Det är en stor spridning vad gäller utbildningsnivå bland de inskrivna arbetslösa inom etableringsuppdraget. Medan drygt 40 procent endast har en förgymnasial utbildning, har drygt en tredjedel eftergymnasial utbildning.

Kort om arbetsmarknaden för Hallands län, mars 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2016.

 • 6,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6,3)* Sammanlagt 10 200 personer (9 677) varav 2 107 inom etablering (1 490).
   
 • 8,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4)* Sammanlagt 1 583 personer (1 697) varav 412 inom etablering (212).
   
 • 5 506 personer var öppet arbetslösa (5 275) varav 1 297 inom etablering (972).
   
 • 4 694 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 402) varav 810 inom etablering (518).
   
 • 570 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (617) varav 87 inom etablering (79).
   
 • 1 263 personer fick arbete (1 250) varav 48 inom etablering (28).
   
 • 27 personer varslades om uppsägning (53).
   

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 10 maj kl. 08:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Fati Maroufi, biträdande marknadschef, 010-486 71 04

För information: Adnan Habibija, analytiker, 010-488 93 82

Presskontakt: Hans G. Larsson, press- och informationsansvarig, 010-486 05 46

 

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se