Färre utan arbete men fler varsel

Under november ökade antalet varslade i länet med 100 personer jämfört med för ett år sedan. Totalt sett var det något färre arbetslösa i november jämfört med samma månad 2012. Men arbetsmarknaden är inte lika god för alla av Arbetsförmedlingens grupper.

Arbetslösheten sjunker i Jämtland men den goda arbetsmarknaden kommer inte alla till godo. Jämfört med för ett år sedan är det över 300 personer fler i de grupper som har svårast att få ett jobb. I gruppen ingår arbetslösa 55-64 år, personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer födda utanför Europa.

Mer än hälften av de som är inskrivna på någon av länets arbetsförmedlingar tillhör de grupper som vi bedömer har svårt att få ett jobb. Vad som är bekymmersamt är att antalet hela tiden växer säger Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund.

Med tanke på att det hela tiden sker en generationsväxling i länet är det nödvändigt att ge dessa personer möjlighet att komma ut i arbetslivet så fort som möjligt. På Arbetsförmedlingen finns olika stöd för den som rekryterar personer ur våra prioriterade grupper.
Vi kan stötta med exempelvis fysisk anpassning av arbetsplatsen men även ge stöd i hur man kan anpassa arbetets upplägg säger Fredrika Henriksson.

Arbetslösheten sjönk något

I slutet av november var den totala arbetslösheten 5 394 personer eller 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med för ett år sedan. I antal personer motsvarar minskningen 71 personer. Snittet för riket låg i november på 8,5 procent, en minskning med 0,1 procentenheter vid samma jämförelse. Länets högsta arbetslöshet återfinns i Ragunda och Strömsund, 11,0 procent medan den var lägst i Krokom, 6,6 procent.

Ökat antal varsel
I november 2013 inkom 152 varsel att jämföra med 53 samma månad 2012. Totalt sett hittills i år har 548 personer varslats om uppsägning. Varslen skedde främst inom information och kommunikationsverksamhet. Enligt statistiken får i genomsnitt 6 av 10 varslade gå och 2 av 10 hamnar i arbetslöshet.
– Den som precis kommer från ett jobb har lättare att få ett nytt än de som varit arbetslösa ett tag. Sedan skiljer det även där beroende på vilket jobb man haft och vilken utbildningsbakgrund han har säger Fredrika Henriksson.

Arbetsmarknadsutsikterna 2014

12 december 2013 kom Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på mer än 300 intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare. Prognoser för riket som helhet samt alla län finns att läsa på Arbetsförmedlingens hemsida.

Kort om november

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                  
       693 (812)
 • Lediga jobb anmäldes               
       614 (484)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa         
       5 394 (5 465)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       1 457 (1 632)
 • Varslades om uppsägning         
       152 (53)
 • Procent var arbetslösa               
       8,5 (8,6)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       18,9 (20,7)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

December månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 14 januari 2014.

För kommentarer: Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund, 010-486 42 02

För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19

Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Mer än hälften av de som är inskrivna på någon av länets arbetsförmedlingar tillhör de grupper som vi bedömer har svårt att få ett jobb
Fredrika Henriksson