Företagen försiktigt positiva

Två gånger per år gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den närmaste tiden. Prognosen bygger på mer än 300 intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och dessa är försiktigt positiva inför nästa år.

Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på intervjuer med ett stort antal arbetsställen inom i stort sett alla branscher. Materialet är insamlat och bearbetat under våren 2013 och prognosperioden sträcker sig fram till utgången av 2014.

Arbetsmarknaden har fortsatt utvecklats positivt om än i mer dämpad takt än förra året. Företagen ser ljusare på framtiden i vårens undersökning än vad de gjorde i höstas säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen.

Antalet sysselsatta ökar

Antalet sysselsatta i länet bedöms öka med 200 under 2013, vilket är en revidering av höstens bedömning då prognosen vara att sysselsättningen skulle minska. Prognosen för 2014 är att sysselsättningen ökar med ytterligare 300.

Arbetskraften minskar något

De senaste 10 åren har befolkningen i alla åldrar i länet minskat med nästan 19 procent, motsvarande drygt 2 400 invånare, till 126 200 31 december 2012. De i befolkningen som räknas till arbetsför ålder, 16-64 år, minskade med drygt 24 procent, motsvarande 1 900 personer, under samma period till drygt 77 000.
Arbetskraften i Jämtlands län bedöms minska något under 2013 och 2014.
– Förklaringen till detta är att några förmodligen kommer att flytta till annan ort för arbete eller studier och några går i pension säger Maria Salomonsson.

Arbetslösheten ökar under 2013 men minskar 2014

Under våren låg arbetslösheten i länet på ungefär 5 600. Arbetsförmedlingen bedömer att totalt antal inskrivna arbetslösa kommer att ökat under 2013 och vara ca 5 900 fjärde kvartalet 2013. Därefter beräknas antalet minska till 5 600 fram till fjärde kvartalet 2014, vilket är ungefär samma nivå som idag.

Lediga platser ökar

Arbetsförmedlingens intervjuundersökning visar att arbetsgivarna tror på fler antal anställda under 2013 och 2014. Under 2013 har antalet lediga platser ökat och bedömningen är att det kommer att fortsätta öka fram till senare delen av 2013. Under 2014 är bedömningen att första halvåret kommer öka för att sedan minska något under senare delen av året.

– En viktig indikator på företagens efterfrågan på arbetskraft är hur de bedömer produktionsnivån. I vårens undersökning uppger 63 procent av de intervjuade företagarna att de använder personalstyrkan nästan maximalt och kommer att behöva rekrytera ytterligare personal om produktionen ökar mer än 10 procent säger Maria Salomonsson.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Andelen arbetssökande i de grupper som räknas till utsatta blivit större det senaste året. Dessa grupper kommer att märka att konkurrensen om jobben blir fortsatt hård och för många kommer det ta längre tid än tidigare att finna ett arbete. Första kvartalet 2013 tillhörde nästan varannan inskriven person, eller drygt 2 800, hos arbetsförmedlingarna i Jämtlands län gruppen som räknas som utsatt.

– Arbetsförmedlingen måste i ett tidigt skede se vilka som är i störst behov av insatser. Vår träffsäkerhet i att identifiera behoven och anpassa
insatserna därefter måste vara hög. Bra kontakter och ett nära samarbete med
arbetsgivare är viktigt för att lyckas med vårt uppdrag säger Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund.

Prognosen i sin helhet finns som bilaga samt på Arbetsförmedlingens hemsida.

För kommentarer: Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef, 010-486   42 02

För information: Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker,   010-487 67 19


Presskontakt:
Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Arbetsförmedlingen måste i ett tidigt skede se vilka som är i störst behov av våra insatser
Fredrika Henriksson