Mer än halvering av varsel under 2015

Under 2015 minskade antalet varslade personer med 67 procent i Jämtlands län jämfört med 2014. Sett på helåret minskade även arbetslösheten men sista kvartalet började den åter stiga.

I december lades inga varsel i länet. Totalt under året lades 204 varsel, att jämföras med 471 året dessförinnan.

– Den stora minskningen av varsel visar att företagen har stabil efterfrågan på sina varor och tjänster vilket är mycket bra för länets arbetsmarknad som helhet, säger Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i södra Norrland.

Arbetslösheten minskade – och steg
I december var 7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år i länet inskrivna som arbetslösa. En minskning med 200 personer jämfört med samma månad 2014. Samtidigt är det nästan 100 fler än i november.

Sett på totalåret minskade arbetslösheten i länet, men från september har den stigit något varje månad. I december var 4 803 länsbor inskrivna som arbetslösa.

Enligt prognosen för länets arbetsmarknad 2016 som Arbetsförmedlingen presenterade i december beräknas arbetslösheten fortsätta stiga något innan den sedan vänder nedåt igen.

Fler lediga jobb
Nyanmälda lediga platser ökade i december. De yrken som mest efterfrågades var främst inom vård och omsorg, företagstjänster och utbildning. Det handlar om grundutbildade sjuksköterskor, eventsäljare, butiksdemonstratörer och kundtjänstpersonal samt grundskollärare med flera.

– Alla som kan arbeta behövs på arbetsmarknaden men det krävs att företagen öppnar sina dörrar och ger även dem som kanske saknar den exakt rätta kompetensen en möjlighet, säger Christina Storm Wiklander.

Kort om december månad 2015, Jämtlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014)

  • 7,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,0)*
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 4 803 personer (5 018)
  • 13,4 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (17,1)**
  • Antal inskrivna arbetslösa unga 18-24 år uppgick till 1 006 personer (1 324)
  • 620 personer fick arbete (615)
  • 397 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (442)
  • 0 personer varslades om uppsägning (0)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Inskrivna arbetslösa i december 2015 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning


För kommentarer: 
Christina Storm Wiklander, chef Arbetsförmedlingen i södra Norrland, 010-486 98 58
För information: Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19
Presskontakt: Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Jämtland