Rekordlåg arbetslöshet – bland inrikesfödda

Arbetsmarknaden i länet fortsatte att förbättras under 2016. Samtidigt har arbetsgivarna svårt att hitta rätt arbetskraft. I genomsnitt var 4 500 personer motsvarande 7,2 procent länsbor arbetslösa varje månad.

– Så låg arbetslöshet som vi har nu bland de inrikesfödda har vi aldrig haft samtidigt som det omvända gäller för de utrikesfödda vilket förklarar arbetsgivarnas upplevelse att det är brist på arbetskraft, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker i Jämtlands län.

Arbetslösheten bland de inrikesfödda var i genomsnitt 4,8 procent förra året, bland utrikesfödda var den 32,5 procent. I december månad var den 4,8 respektive 34,1 procent.

Under 2016 vände trenden för de nyinskrivna arbetslösa och de började öka i antal. Det är de utrikesfödda som står för ökningen av arbetslösheten då många av de nyinskrivna står längre ifrån arbetsmarknaden än de inrikesfödda.

– Det handlar inte längre enbart om att matcha till jobb utan snarare att matcha till rätt utbildning som kan ge ett jobb på lite längre sikt, säger Sofia Karlsson, chef för Arbetsförmedlingen Västra Jämtland och talesperson för Arbetsförmedlingen i Jämtlands län.

Långtidsarbetslösheten minskar
Under det senaste året har den totala arbetslösheten minskat med 4,8 procent bland personer med minst två års tid i arbetslöshet i Jämtlands län och ligger nu på 639 personer. I riket var det en ökning med 4,9 procent.

Arbetssökande i arbete med stöd ökade
Antal personer i arbete med stöd var 1 827 i december 2016 vilket var 62 personer fler än december 2015. Anställningsstöden är indelade i anställningsstöd och särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I anställningsstöden ingår bland annat särskilt anställningsstöd och instegsjobb.

Av personerna som har arbete med stöd fanns:

 • 360 i olika anställningsstöd
 • 1 467 i särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, varav 383 i anställning med lönebidrag.

– Våra stöd underlättar för många att få fäste på arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara en fysisk anpassning av arbetsplatsen eller stöd i hur man kan lägga upp arbetet. Arbetsgivaren kan också få ekonomisk kompensation, säger Sofia Karlsson.

Fler utrikesfödda fick jobb
I slutet av december 2016 påbörjade cirka 590 av alla som var inskrivna vid länets arbetsförmedlingar någon form av arbete. Det är en minskning med 4,8 procent jämfört med samma månad förra året.

Bland dem som fick arbete i december var:

 • 237 kvinnor och 353 män (250 respektive 370 i december 2015)
 • 130 ungdomar under 25 år (149 i december 2015)
 • 181 utrikes födda (142 i december 2015)
 • 77 funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga (87 i december 2015)

– Det är glädjande att fler utrikesfödda fick jobb då vägen in på svensk arbetsmarknad kan vara längre. Det visar att här finns en arbetskraft att räkna med i allra högsta grad och att fler arbetsgivare inser det, säger Sofia Karlsson.

Arbetsmarknaden 2017
Hur prognosen för arbetsmarknaden ser ut för det nya året kan man läsa i Arbetsmarknadsutsikterna i Jämtlands län för 2017 som Arbetsförmedlingen presenterade i december.

Kort om december månad 2016, Jämtlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2015)

 • 7,5 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7)*
 • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 4 663 personer (4 803)
 • 12,6 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,4) **
 • Antal inskrivna arbetslösa unga 18-24 år uppgick till 932 personer (1 006)
 • 590 personer fick arbete (620)
 • 337 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (397)
 • 1 069 nya lediga platser anmäldes (823)
 • 0 personer varslades om uppsägning (0)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Sammanfattning av arbetsmarknaden 2016, Jämtlands län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för 2015)

 • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5)*
 • Antal inskrivna arbetslösa 4 491 personer (4 702)*
 • 6,1 procent kvinnor (6,3), 8,3 procent män (8,6)*
 • Antal kvinnor 1 820 (1 895), antal män 2 671 (2 806)*
 • 12,5 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,3)**
 • Antal inskrivna arbetslösa unga 18-24 år uppgick till 928 personer (1 089)**
 • Inrikesfödda 4,8 procent (5,3), utrikesfödda 32,5 procent (32,1)*
 • Antal inrikesfödda 2 705 (3 046), utrikesfödda 1 786 (1 655)*
 • 7 807 personer fick arbete (8 114)
 • 4 658 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (4 487)
 • 14 091 nya lediga platser anmäldes (11 792)
 • 279 personer varslades om uppsägning (204)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år i genomsnitt per månad
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år i genomsnitt per månad

Inskrivna arbetslösa i december 2016 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. 

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning                              

För kommentarer: Sofia Karlsson, chef Arbetsförmedlingen Västra Jämtland, 010-487 44 04
För information:
Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 67 19
Presskontakt:
Lotta Edman Ragnarsson, press- och informationsansvarig, 010-488 54 21

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det handlar inte längre enbart om att matcha till jobb utan snarare att matcha till rätt utbildning som kan ge ett jobb på lite längre sikt
Sofia Karlsson, Arbetsförmedlingschef Västra Jämtland