Ungdomsarbetslösheten sjunker stadigt.

Andelen arbetslösa ungdomar varierar mycket mellan länets kommuner, från 23,5 procent i Strömsund till 11,5 procent i Åre. Men jämfört med för ett år sedan var det i januari närmare 200 färre ungdomar i länet som saknade jobb.

Antalet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd inskrivna i Jämtlands län i åldern 18-24 år var sammanlagt 1 424, en minskning med 196 personer jämfört med januari 2013. Antal öppet arbetslösa var 404 och de i program var 1 020 personer.

– Att ungdomar får ett jobb och därmed klarar sin egen försörjning är centralt i vårt uppdrag. Vi har ett gott samarbete med kommuner och näringslivet och den insats vi ser som ger bäst resultat är praktik säger Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingeschef i Östersund.

Den lägsta ungdomsarbetslösheten i åldersgruppen 18 - 24 år kan noteras i Åre med 11,4 procent. Strömsunds kommun har störst ungdomsarbetslöshet med sina 23,5 procent.
I riket minskade andelen med 1,6 procentenheter till 16,6 procent.

Färre fick arbete

Under januari påbörjade 822 personer av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Jämtlands län någon form av arbete, det är 144 personer färre än vid samma tid året innan. De var fler män än kvinnor som fick arbete under månaden, 448 män och 374 kvinnor.
Av dem som fått arbete var 193 ungdomar, 102 utrikesfödda och 115 med någon form av funktionsnedsättning.

Personer utan arbete minskade

I slutet av januari var den totala arbetslösheten 5 424 personer eller 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med för ett år sedan. I antal personer motsvarar minskningen 343 personer. Snittet för riket låg i oktober på 8,6 procent, en minskning med 0,3 procentenheter vid samma jämförelse. Länets högsta arbetslöshet återfinns i Strömsund kommun, 11,8 procent medan den var lägst i Åre, 5,7 procent.

Antal arbetslösa i utsatta grupper ökade

Vissa grupper av arbetslösa möter en, i ett eller annat avseende, svårare situation än genomsnittet på arbetsmarknaden och löper därför högre risk för långa tider i arbetslöshet. Till dessa grupper räknas arbetslösa äldre 55-64 år, personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt personer födda utanför Europa.

Vid slutet av januari uppgick gruppen arbetslösa födda utanför Sverige till 1 414. De som är födda utanför Europa var 1 173, vilket var 380 fler än januari 2013. De som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen som nyanlända var 776 personer.
– Det är i denna grupp som ökningen är som störst och kommer att fortsätta öka den närmsta framtiden. Här krävs ofta stora insatser för att individen ska komma ut på arbetsmarknaden säger Fredrika Henriksson.

Kort om januari

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                  
       822 (966)
 • Lediga jobb anmäldes               
       555 (969)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa         
       5 424 (5 767)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       1 424 (1 620)
 • Varslades om uppsägning         
       25 (26)
 • Procent var arbetslösa               
       8,6 (9,1)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       18,2 (20,6)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

Februari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 mars 2014.

För kommentarer: Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef i Östersund,   010-486 42 02
För information: Maria Salomonsson, analytiker, 010-487 67 19
Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att ungdomar får ett jobb och därmed klarar sin egen försörjning är centralt i vårt uppdrag
Fredrika Henriksson