Positiva arbetsgivare i Kalmar län, men fortsatt kompetensbrist

Arbetsförmedlingens nya prognos för arbetsmarknaden i Kalmar län pekar på fortsatt starkt konjunkturläge på länets arbetsmarknad. I år och 2019 väntas sysselsättningen öka med sammanlagt 2 100 personer. Kompetensbristen är ett fortsatt problem, men samtidigt är det tufft för vissa grupper av arbetslösa att få jobb. Utbildning är en viktig nyckelfaktor för att skapa bättre balans på länets arbetsmarknad.

– Utbildning blir allt viktigare och av de inskrivna arbetslösa har 50 procent högst grundskoleutbildning. Här finns en stor potential att vidareutbilda personer till bra jobbchanser, säger Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef i Kalmar.

Arbetsförmedlingen har intervjuat cirka 550 arbetsgivare i Kalmar län och det finns en stark framtidstro i länet. Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att vara hög inom både det privata näringslivet och de offentliga verksamheterna. 2019 väntas en något svagare ökningstakt på grund av hög arbetskraftsbrist, att arbetskraften växer långsammare och ett dämpat förväntningsläge. Utrikes födda är ett viktigt tillskott när den inrikes födda befolkningen i arbetsför ålder minskar.

Arbetslösheten väntas minska till slutet av 2018 till 7,9 procent av arbetskraften och landa på 7,8 procent i slutet av 2019. Minskningen berör många grupper.

– Bristen på kompetens har varit påtaglig en längre tid och riskerar att hämma tillväxten, säger Arbetsförmedlingens analytiker Mario Zetino.

– Kompetensbristen gör samtidigt att fler arbetsgivare är öppna för att dela på vissa arbetsuppgifter och till exempel mindre kvalificerade moment kan utföras av nya yrkesgrupper, säger Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef i Västervik.

Prognosen i sin helhet finns att läsa på vår webbplats

Fakta: I Kalmar län ingick drygt 600 arbetsställen inom privata näringslivet och offentliga sektorn. Svarsfrekvensen  var drygt 90 procent i vårens undersökning.

Ett urval av yrken med bristsituation i Kalmar län ett år framåt.

Inom privat sektor:

  • Industri: Tekniker och ingenjörer, gasskärare och svetsare, erfarna maskinställare och operatörer

  • Byggverksamhet: Driftschefer, ingenjörer, träarbetare och snickare, murare, VVS-montörer

  • Privata tjänster: Kockar, lastbilsförare, systemanalytiker, mjukvaru- och systemutvecklare

Inom offentlig sektor:

  •  Hälso- och sjukvård och vård och omsorg: Undersköterskor, grund- och specialistutbildade sjuksköterskor, läkare

  • Skola och utbildning: Förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare
     

För kommentarer:
Carina Lindgren, arbetsförmedlingschef Kalmar, 010-487 40 58
Lars Borgemo, arbetsförmedlingschef Västervik, 010-488 87 27
För information: Mario Zetino, analytiker, 010-488 20 14
Presskontakt: Lars Ericsson, Arbetsförmedlingen, 010-486 27 43

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se