Minskande arbetslöshet – särskilt bland kvinnor

Läget på arbetsmarknaden i Norrbottens län är fortsatt ljust. Fler lediga jobb har anmälts, färre är arbetslösa och färre har varslats om uppsägning. Framför allt bland kvinnorna minskar arbetslösheten, vilket delvis beror på generationsskiftet inom vård och omsorg. I de ersättningsrekryteringar som pågår tar även utrikes födda kvinnor ett kliv in på arbetsmarknaden.

Under oktober månad var ca 10 500 personer arbetslösa i Norrbottens län. Det är drygt 600 färre jämfört med samma tid i fjol, och en minskning från 9 till 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften.

– Fler får arbete. I oktober fick över 1 700 personer någon form av jobb. Hittills i år har 19 100 arbetstillfällen tillsatts med sökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Norrbotten, säger Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingens marknadsområde i Norrbotten och Västerbotten.

Stor ökning av lediga jobb i vården
I oktober anmäldes 1 344 lediga arbeten till Arbetsförmedlingen i Norrbotten, också det en positiv utveckling med 80 fler platser än motsvarande månad förra året. Totalt under 2013 har 17 100 lediga platser anmälts, vilket är 500 fler under samma period 2012. Omkring 6 000 av de lediga platserna under året har varit inom vård- och omsorgssektorn – hela 1 000 fler än i fjol. Som Arbetsförmedlingen tidigare prognostiserat är behoven av att ersättningsrekrytera omfattande inom vård och omsorg, då många i befintlig personal närmar sig pension. Som en effekt har arbetslösheten bland kvinnor sjunkit, eftersom sektorn är fortsatt kvinnodominerad.

– Vi ser att arbetsgivarna inom vård och omsorg är mer offensiva i sina rekryteringar. Behoven är stora och då ökar konkurrensen om arbetskraften. En glädjande följd är att arbetslösheten har minskat även bland utrikes födda kvinnor. Det är en grupp som historiskt sett tyvärr haft svårt att komma in på arbetsmarknaden, men vars kompetens nu tas tillvara, säger Göran Nilsson.

Färre varslade, färre nyinskrivna och färre arbetslösa unga
Antalet som varslats om uppsägning fortsätter att minska jämfört med förra året. I oktober berördes 129 personer i Norrbottens län av varsel, nästan 200 färre än oktober 2012. Även antalet som skrev in sig som arbetssökande minskade något, och var i oktober 980 personer. Arbetslösheten bland unga 18 till 24 år fortsätter att ligga något högre i länet än i riket, med 18,4 respektive 17,4 procent, men den fortsätter att minska och omfattade i slutet av förra månaden strax under 3 000 ungdomar. Kiruna kommun sticker ut med en mycket låg ungdomsarbetslöshet på 8,9 procent.

Fler har arbete med stöd
Antalet som har arbete med någon form av stöd från Arbetsförmedlingen, har ökat med 95 personer sedan förra året. Det rör sig bland annat om särskilda insatser för funktionshindrade, lönebidrag, instegsjobb riktade till invandrare och utvecklingsanställningar inom Samhall. Göran Nilsson ser positivt på utvecklingen:

– Det var nära 3 400 personer som i slutet av oktober hade anställning med stöd. De här stöden är verktyg som öppnar fler dörrar till arbetsmarknaden för personer i grupper som annars tyvärr har svårt att komma in och visa sin kompetens.

Kort om oktober 2013
Siffror inom parentes är motsvarande nivå för ett år sedan.

  • 1 720 personer fick arbete (1 660)
  • 1 344 lediga jobb anmäldes (1 261)
  • 129 personer varslades om uppsägning (321)
  • 980 personer skrev in sig på Arbetsförmedlingen (1 014)
  • 10 469 personer, 16-64 år, var arbetslösa (11 131), eller 8,4 procent (9,0)
  • 2 995 ungdomar, 18-24 år, var arbetslösa (3 161), eller 18,4 procent (20,2)

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 18 december 2013.

För kommentarer: Göran Nilsson, chef marknadsområde Norra Norrland, 010-486 74 96
För information: Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 73 86
Presskontakt: Eva Antonsson, press- och informationsansvarig, 010-488 23 43

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se