Arbetslösheten i Skåne fortsätter nedåt

Den långsamma, men stadiga förbättringen av Skånes arbetsmarknad fortsatte även i april och arbetslösheten fortsätter att minska. Även ungdomsarbetslösheten minskar, men ska Skåne komma i nivå med riksgenomsnittet krävs en betydligt kraftigare nedgång.

– I slutet av april startade vi dialogerna med Skånes kommuner och andra aktörer kring gemensamma insatser för ungdomar. Vissa kommuner har redan kommit långt och vi kommer att se resultat av det arbetet framöver, säger Sofie Carlsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne.

Ett exempel på insatser för ungdomar är yrkesintroduktionsanställning. I april hade 100 ungdomar i Skåne en sådan anställning som riktar sig till personer mellan 15-24 år och innehåller utbildning/handledning på minst 15 procent av arbetstiden. Arbetsgivare som anställer får ekonomiskt stöd.

Skånes arbetslöshet fortsätter minska långsamt
I april fick cirka 6 600 personer i Skåne någon form av arbete, vilket var 250 färre än året innan.

Drygt 59 000 personer var arbetslösa i april jämfört med 59 700 för ett år sedan, vilket motsvarar 9,8 procent av arbetskraften. Fortfarande minskar Skånes arbetslöshet långsammare än övriga storstadslän, men också jämfört med de flesta andra län.

Skillnaderna mellan länets kommuner kvarstår. Lägst arbetslöshet har Lomma med 3,5 procent av arbetskraften, medan den är högst i Landskrona (15 procent) som tillsammans med Södertälje kommun har rikets högsta arbetslöshet. Malmös höga arbetslöshet med 14,6 procent av arbetskraften beror bland annat på att en relativt hög andel av de arbetssökande har en svag ställning på arbetsmarknaden. Skurup är den kommun i länet som har samma arbetslöshet som riksgenomsnittet (7,7 procent).

Ungdomsarbetslösheten minskar stadigt
I april var 10 800 skåneungdomar mellan 18 och 24 år utan arbete, vilket motsvarar 16,5 procent av arbetskraften. I riket var ungdomarbetslösheten 13,1 procent. Även om det går långsammare i Skåne än i övriga landet minskar antalet arbetslösa ungdomar kraftigt och i april var minskningen 1 500 personer (- 12,5 procent) jämfört med för ett år sedan.

Även ungdomsarbetslösheten varierar kraftigt mellan kommunerna. Lägst hade Lund med 6,2 procent av arbetskraften, Lomma ( 8,7 procent) och Höganäs (9,8 procent) och högst hade Bromölla (27,7 procent), Östra Göinge ( 22,8 procent) och Hässleholm (22,6 procent).

Fortsatt många nya platser
I
 april anmäldes 11 200 lediga platser[4](8 000 i april 2014). Flest nyanmälda platser finns inom branschgrupperna Handeln Finansiell verksamhet och företagstjänster, Utbildning och Vård- och omsorg. Av de nya platserna i april var drygt 800 sommarjobb

Något fler varslades om uppsägning

I april varslades 480 personer om uppsägning i Skåne[1]. jämfört med 437 personer ett år tidigare.


[1] Det aktuella antalet ligger över den nivå som betraktas som ett normalt varselläge (cirka 460 varslade).

Kort om april månad 2015, Skåne län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för april månad 2014)

  • 9,8 procent var inskrivna som arbetslösa (9,9 %) *
  • 16,5 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (18,4 %) **
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 59029 personer (59 660)
  • 6 559 personer fick arbete (6 810)
  • 2 947 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (3 088)
  • 11 164 nya lediga platser anmäldes (8 023)
  • 480 personer varslades om uppsägning (437)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Aktuell månadsstatistik


Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Maj månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 15 juni 2015

[4] Arbetsförmedlingen har sett en ökning av antalet nyanmälda lediga platser med ett overifierat bakomliggande rekryteringsbehov. Detta medför att utvecklingen för Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik avseende lediga platser skall tolkas med försiktighet. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur. Också annonseringsregler och annonseringskultur förändras över tid. Syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.

[5] Det aktuella antalet ligger över den nivå som betraktas som ett normalt varselläge (cirka 460 varslade).

För kommentar: Sofie Carlsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne Blekinge 010-486 85 92
För information: Anna Hansen, analytiker, 010-488 55 90
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se