Högkonjunktur i Skåne, men kompetensbristen hämmar tillväxten

Enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Skåne blir det 12 500 fler sysselsatta i år och 9 600 nästa år. Skåne är därmed en av landets jobbmotorer och uppgången gäller de flesta branscher.  Samtidigt har arbetsgivarna allt svårare att hitta personal till yrken som kräver yrkesutbildning eller högskola. Trots stark arbetsmarknad är arbetslösheten fortsatt hög, eftersom arbetskraften ökar mer än efterfrågan. Svaren i prognosen visar att arbetskraftsbristen får tydliga konsekvenser för företag, individer och samhällsekonomin.

– Prognosen visar att Skånes arbetsgivare har mycket stark framtidstro och Arbetsförmedlingen kan möta vissa rekryteringsbehov med till exempel skräddarsydda utbildningar, säger Sofie Carlsson biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen i Skåne.

Vårens prognosundersökning visar på stor optimism bland länets arbetsgivare. En stor andel av företagen bedömer att de möter en ökad efterfrågan på sina varor och tjänster de närmaste 12 månaderna. Antalet bristyrken är ännu fler än i höstas och rekryteringssvårigheter är tydligast inom bygg, data/IT, tekniskt arbete samt utbildning och vård. Situationen medför samtidigt negativa konsekvenser som att befintlig personal får jobba mer, företag tackar nej till ordrar, minskad produktion eller service och planerade expansioner skjuts på framtiden. Offentliga verksamheter uppger att kvaliteten i servicen försämras.

Arbetskraften ökar kraftigt
Skånes befolkning i åldrarna 16-64 år ökar och därmed också utbudet av arbetskraft – med 13 400 personer i år och med 11 300 nästa år. Det är en kraftig ökning som i första hand beror på fler nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden. Samtidigt minskar antalet inrikesfödda personer i arbetskraften. Hela ökningen av befolkningen i arbetsför ålder i Skåne kommer alltså från utlandet.

Fler arbetslösa när arbetskraften växer
61 100 personer beräknas vara arbetslösa under fjärde kvartalet av 2017, vilket motsvarar 9,5 procent av arbetskraften. Under fjärde kvartalet 2018 beräknas 62 600 personer eller 9,6 procent vara arbetslösa. Arbetslösheten i Skåne är fortsatt hög, men att den inte blir högre när arbetskraften växer så kraftigt beror på den starka efterfrågan.

Stort kompetensbehov och tudelad arbetsmarknad
Antalet arbetslösa med efterfrågade utbildningar och kompetenser fortsätter att minska i snabb takt, men antalet arbetslösa med kort utbildning ökar. För att hitta en hållbar lösning över längre tid måste potentialen i den befintliga arbetskraften tas tillvara bättre, inklusive utrikesfödda kvinnor. Det kommer att krävas mer samverkan mellan myndigheter, kommuner och privata näringslivet, inte minst för att möta det stora behovet av utbildningsinsatser

– Samverkan är nyckeln till att lösa kompetensförsörjningen och för att hitta nya och smidigare ingångar till arbetsmarknaden för fler skåningar, säger Sofie Carlsson. 

Sammanfattning:

 • 12 500 fler arbetstillfällen 2017 och 9 600 fler arbetstillfällen 2018

 • Uppgång för handel, hotell o restaurang, IT och företagstjänster, bygg och transport
 • Uppgång inom de offentliga tjänsterna – men rekryteringssvårigheter
 • Något svagare inom industrin
 • Arbetskraften och befolkning ökar (flyktinginvandringen från 2015 finns nu i arbetskraften).                         
 • Arbetslösheten kvar på hög nivå: Arbetslösheten blir 9,5 procent av arbetskraften 2017 och 9,6 procent 2018.
 • Skånes tudelade arbetsmarknad med stora regionala skillnader kvarstår. 7 av 10 av de arbetssökande behöver mycket stöd för att få ett arbete och närmare hälften av dessa har högst förgymnasial utbildning.
 • Antalet bristyrken ökar. Inom privata sektorn gäller det framför allt yrken med krav på högskoleutbildning inom teknik och data, yrkesbevis inom byggverksamheten, kvalificerade yrken inom industrin. Inom offentlig verksamhet gäller det yrken med krav på högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, undersköterskor, lärare samt högskoleutbildade inom socialt arbete.
 • Bristen försvåras av att arbetsmarknaden är könssegregerad, vilket innebär att arbetsgivarna inte rekryterar från hela befolkningen och många arbetssökande endast söker sig till vissa delar av arbetsmarknaden.

Fakta: I Skåne län ingick drygt 1 500 arbetsställen inom privata näringslivet och offentliga sektorn. Svarsfrekvensen var 78 procent i vårens undersökning.

Ett urval av yrken som bedöms vara förknippade med en bristsituation i Skåne ett år framåt.

Bristyrken i Skåne – gymnasienivå

 • Busssförare
 • Kockar
 • Lackerare och industrimålare
 • Lastbilsförare
 • Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
 • Murare
 • Målare
 • Skötare
 • Undersköterskor

Bristyrken i Skåne - eftergymnasial nivå

 • Arbetsterapeuter
 • Barnmorskor
 • Förskollärare
 • Grundskollärare
 • Grundutbildade sjuksköterskor
 • Gymnasielärare i allmäna- och yrkesämnen
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Socialsekreterare
 • Specialistsjuksköterskor
 • Speciallärare och specialpedagoger

För kommentarer:
Sofie Carlsson, biträdande marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne, 010-486 85 92
För information:
Anna Hansen, analytiker, 010-488 55 90
Josef Lannemyr, analytiker, 010-487 67 20
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se