Små förändringar på Skånes arbetsmarknad

Läget på den Skånes arbetsmarknad är ganska stabilt även om antalet lediga platser minskat något jämfört med för ett år sedan. 6 600 personer fick arbete, vilket är en liten minskning. I oktober varslades 430 personer, vilket är under normalt varselläge.

- Vi ser att efterfrågan på arbetskraft är ganska konstant, samtidigt som arbetslösheten inte minskar, säger Mattias Buvari, chef för Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge.
- Framför allt för ungdomar är den långsiktiga lösningen att utbilda sig och en praktisk yrkesutbildning eller högskoleutbildning är en bra investering.

Parallellt med rekryteringsmässor informerar Arbetsförmedlingen också i olika forum om vilka yrken det blir efterfrågan på längre fram. Tisdag den 12 november är det till exempel mässa i Lund med tema Jobba i staten som omfattar bland annat, Kriminalvården, Kronofogden, Skatteverket och Tullverket.

Något färre lediga platser

Skånes arbetsgivare anmälde knappt 5 400[1] lediga platser i oktober, vilket är nästan 500 färre än för ett år sedan. Även i riket som helhet stagnerade platsutbudet mellan oktober 2013 och 2012. I Skåne minskade platserna mest inom Handel, Finansiell verksamhet och företagstjänster samt Vård och omsorg

6 600 personer av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Skåne i oktober började ett arbete, vilket är drygt 200 färre personer än förra året.

Under oktober varslades 430 personer om uppsägning i Skåne, jämfört med i oktober förra året, men då var varselsituationen ett undantag. Långt ifrån alla varsel leder till uppsägningar och ännu färre resulterar i arbetslöshet. De flesta varselberörda fanns inom branschgrupperna Företagstjänster, Handel och Transport.

Arbetslösheten ökar något, men färre arbetslösa ungdomar

Antalet inskrivna arbetslösa, dvs. summan av de öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick till knappt 62 300. För ett år sedan var motsvarande siffra 60 300. Under ett år har antalet ökat med knappt 2 000 personer eller 3,3 procent. I förhållande till den registerbaserade arbetskraften var 10,4 procent arbetslösa i slutet av oktober månad. I hela landet ökade antalet arbetslösa jämfört med året innan marginellt. I förhållande till arbetskraften var 8,5 procent arbetslösa

I slutet av oktober var 14 300 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar 21,1 procent av den registerbaserade arbetskraften. Jämfört förra året är det är en minskning med knappt 200 personer eller -1,3 procent. I riket som helhet är ungdomsarbetslösheten 17,4 procent.

-       Ungdomsarbetslösheten varierar mycket mellan länets kommuner och vi vet att utbildning är en viktig faktor. Att skaffa sig erfarenhet är också viktigt för att få fastare förankring på arbetsmarknaden, säger Mattias Buvari.
-       Utlandsjobb är en möjlighet som många vil prova och nästa vecka har Arbetsförmedlingen i Helsingborg en temadag på att jobba i våra nordiska grannländer.

Stora skillnader mellan Skånes kommuner för alla grupper

Det syns inga större förändringar när det gäller utvecklingen mellan länets olika kommuner, utan de stora skillnaderna inom Skåne finns kvar. Därmed finns det kommuner som – även i riksperspektivet – har mycket låg arbetslöshet, och kommuner som har arbetslöshetsnivåer som ligger bland de högsta i landet.

Även arbetslösheten bland ungdomar och för utrikesfödda skiftar kraftigt mellan länets kommuner.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 18 december 2013.


[1] I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. Tabellerna i slutet av faktaunderlaget innehåller exakta siffror

För kommentarer:  Mattias Buvari, Marknadschef   Arbetsförmedlingen Skåne och Blekinge 010-486 18 34
För information: Thomas   Behrens, utredare,  010-486 1120
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, informatör,   010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se