Tudelad arbetsmarknad i Skåne med många lediga jobb och hög arbetslöshet

Skånes arbetsmarknad 2011 kan sammanfattas som ett år med mycket stark efterfrågan samtidigt som arbetslösheten var fortsatt hög. 72 250 personer fick arbete, 80 730 platser anmäldes och varslen var lägre än året innan.

– Samtidigt som 2011 var ett bra arbetsmarknadsår sett utifrån arbetsgivarnas stora behov av personal är det oroande att arbetslösheten inte minskar, säger Mattias Buvari, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Skåne och Blekinge.

– Det visar att alltför många arbetssökande inte har den kompetens arbetsgivarna söker och därför inte kan konkurrera om de lediga jobben. Det är ett stort problem och inga tecken tyder på att denna utveckling förändras. Tvärtom verkar denna tudelning av arbetsmarknaden öka och vi ser detta tydligt i t.ex. Malmö, men också i Landskrona.

 • Under 2011 anmälde länets arbetsgivare 80 730 lediga platser till Arbetsförmedlingen, vilket var 30 procent fler än 2010. Den kraftiga ökningen i början av året planade dock ut i slutet av året. Fyra av tio nya nyanmälda jobb under 2011 kom inom branschen Finansiell verksamhet och företagstjänster.
 • 72 250 personer som var inskrivna på arbetsförmedlingen Skåne fick någon form av arbete. Av dessa var
  • 35 250 kvinnor (49 procent) och 37 000 män (51 procent)
  • 17 300 ungdomar (18-24 år)
  • 21 0000 utrikesfödda
  • 8 200 personer med funktionsnedsättning
Totalt varslades 5 400 personer om uppsägning under 2011 vilket är knappt 1 200 personer färre än under 2010
 • 58 900 personer (10,4 procent i förhållande till den registerbaserade arbetskraften) var inskrivna som öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. För ett år sedan var motsvarande siffra 58 100 (+0,1 procent). Skåne har haft en klart sämre utveckling av arbetslösheten än riket som helhet och de övriga storstadslänen under 2011.
 • Samtidigt finns det stora variationer inom länet och andelen totalt inskrivna arbetslösa minskade i drygt hälften av Skånes kommuner under 2011. Högst arbetslöshet hade Landskrona och Malmö där 16,6 respektive 14,4 procent av den registerbaserade arbetskraften är utan arbete. I Landskrona minskade dock andelen arbetslösa med 0,5 procentenheter i december 2011 jämfört med 2010. Störst förbättring av arbetsmarknadsläget under året har skett i Tomelilla och Sjöbo där andelen totalt inskrivna arbetslösa minskade med 1,5 procentenheter i båda kommunerna. Sämst har utveckling varit i Osby där arbetslösheten ökat med 1,2 procentenheter.
 • Antalet arbetslösa ungdomar 18-24 år började öka under hösten, men också här finns stora skillnader i länet. I jämförelse med december 2010 var gruppen 600 personer fler och antalet arbetslösa ungdomar uppgår nu till 13 600 personer i Skåne. Detta motsvarar 23 procent av den registerbaserade arbetskraften. Högst ungdomsarbetslöshet hade Bromölla (37,7 procent) och lägst hade Lomma (10,7 procent).
 • Fler går utan arbete mer än 2 år. Den grupp arbetslösa som varit utan arbete i mer än 2 år ökade kraftigt under 2011. I december 2011 hade 10 200 personer varit arbetslösa i mer än 24 månader. Det är 2 100 fler personer sedan december 2010 eller en ökning med 27 procent.
 • Sedan i maj har arbetsmarknaden tydligt försämrats för personer födda utanför Sveriges gränser. Under 2011 har gruppen ökat med 1 800 personer eller drygt 8 procent.
 • Drygt 10 300 personer i Skåne hade någon form av arbete med stöd i slutet av december 2011. Det innebär en ökning med nästan 900 personer jämfört med föregående år. Av dess var 9 300 sysselsatt i särskilda insatser för funktionshindrade varav de flesta, knappt 6 300 personer, hade anställning med lönebidrag.

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa – de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.
Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer: Mattias Buvari, Marknadschef Arbetsförmedlingen Skåne Blekinge och Arbetsförmedlingen Kultur Media Tel:070-3445 101
Eva Bohlin, chef Arbetsmarknadsområde Kristianstad Tel: 010-486 1594
Pia Gustavsson, chef Arbetsmarknadsområde Malmö Tel: 010-486 3669
Staffan Hållö, chef Arbetsmarknadsområde Lund  Tel: 010-486 3874
Carl-Axel Sandén, chef Arbetsmarknadsområde Trelleborg Tel: 010-486  9252 
Carita Wittfjord, chef Arbetsmarknadsområde Helsingborg tel: 010-486 5762
För information:  Josef Lannemyr, utredare, 010-487 6720
Victor Tanaka, utredare 010-487 67 09
Presskontakt:  
Lena Lithner Soutkari, informatör, 010-486 9720

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera