Fortsatt positiv arbetsmarknad

Arbetslösheten är i stort sett densamma som i december 2014. Men 72 procent av de inskrivna arbetslösa utgörs av personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt minskade antalet nyinskrivna och varslen låg på låga nivåer i december. Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos väntas också jobbtillväxten bli god 2016.

Antalet nyinskrivna minskar igen
Antalet nyinskrivna arbetslösa var 4 700, vilket är 100 färre än i december 2014. Därmed återupptogs den minskande trenden som har pågått under de senaste två åren, med undantag för december 2014 och november 2015.

December hade också det lägsta antalet varslade personer sedan augusti 2010, 300 personer, vilket var 600 personer färre jämfört med motsvarande månad 2014. Antalet inskrivna arbetslösa uppgick till 70 700, motsvararande 6,3 procent av den registerbaserade arbetskraften i länet.

Hög andel med utsatt ställning
- Tudelningen på arbetsmarknaden är tydlig i Stockholms län, säger Pia Ackmark, marknadschef på Arbetsförmedligen Stockholm Gotland. Drygt 70 procent av alla inskrivna hos oss tillhör de vi identifierat som individer med utsatt ställning på arbetsmarknaden.

Fyra grupper bedöms ha en högre sannolikhet att hamna i långa tider i arbetslöshet och har därmed en utsatt ställning. Det är arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, arbetslösa födda utanför Europa, arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa äldre (55-64 år).

Totalt uppgick dessa grupper till 51 000 personer, vilket är 1 200 fler än ett år tidigare.

- Framför allt är det gruppen inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa som ökar. I december 2015 var det 1 800 fler personer än i december 2014 i Stockholms län. Det är en utmaning både för personer i de här grupperna och för oss på Arbetsförmedlingen, att hitta sätt att minimera risken att hamna i långa tider av arbetslöshet. Men praktikplatser, subventionerade anställningar och i vissa fall kompletterande utbildningar kan öppna dörrar in på Stockholms växande arbetsmarknad, säger Pia Ackmark, marknadschef på Arbetsförmedlingen Stockholm Gotland.

God prognos för 2016
Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos som släpptes i december 2015 väntas samtidigt jobbtillväxten i länet bli god under 2016 med 29 000 nya jobb. Befolkningen i länet fortsätter att öka vilket driver tillväxten av både jobb och av arbetskraft. Arbetslöshetsnivån väntas landa på 6,1 procent i slutet av 2016.

Komplett prognos för länets arbetsmarknad 2015-2016

Kort om december månad 2015, Stockholms län (Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014)
  • 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4)*
  • 7,7 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,8)**
    • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 70 706 personer (70 749)
    • 5 708 personer fick arbete (5 876)
    • 4 718 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (4 797)
    • 328 personer varslades om uppsägning (900)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Läns- och kommunstatistik finns i kartorna i bifogat faktaunderlag.

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 11 februari 2016.


För kommentar: Pia Ackmark, marknadschef Stockholm - Gotland,  010-488 06 11
För mer information: Julia Asplund, utredare, 010-488 26 97
Presskontakt:  Maria Hillborg, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling. 

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se