Låg arbetslöshet i Uppsala län

Med 5,6 procents arbetslöshet fortsätter Uppsala län ha den lägsta arbetslösheten i riket trots något fler arbetslösa. Under december nyanmäldes 700 fler lediga platser jämfört med samma månad 2014.

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd uppgick i slutet av december till cirka 9600 personer vilket är en ökning med 400 personer jämfört med samma månad 2014.

Samtidigt som länet har låg arbetslöshet har de båda kommunerna Älvkarleby och Tierp högre arbetslöshet än riksgenomsnittet.

Minskad ungdomsarbetslöshet
Ungdomsarbetslösheten fortsätter minska i länet och i december var 1870 ungdomar i åldrarna 18-24 år öppet arbetslösa eller arbetssökande i program med aktivitetsstöd. Samtidigt sker en ökning av arbetslösa som ingår i en eller flera utsatta grupper, som bedöms ha högre sannolikhet att hamna i långvarig arbetslöshet. I december utgjorde denna grupp 69 procent av samtliga inskrivna i länet vilket är cirka 600 personer fler än december 2014.

-Trots att Uppsala län har en god arbetsmarknad behöver hela samhället se den potential som finns i alla grupper. Offentliga såväl som privata arbetsgivare har nytta av den kompetens som kommer till Sverige. När arbetsgivare hör av sig till oss på Arbetsförmedlingen kan vi tillsammans söka lösningar för att underlätta en anställning eller praktikplats. Det säger Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norra Mälardalen.

Färre deltagare i jobbgarantin
Arbetssökande som deltog i program med aktivitetsstöd uppgick i december till 4000 personer. 71 procent av programdeltagarna ingick i jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar minskade med 200 personer jämfört med i fjol.

Kort om december månad 2015, Uppsala län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014)
• 5,6 procent var inskrivna som arbetslösa (5,4)*
• 9,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,8)**
• Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 588 personer (9 139)
• 856 personer fick arbete (820)
• 647 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (710)
• 34 personer varslades om uppsägning (38)
* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år.

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 februari 2016.

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar