Arbetslösheten sjunker och lediga jobb ökar

Under oktober inkom 1 500 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i Västerbotten. Det är 220 fler än under samma period året före. Samtidigt har arbetslösheten fortsatt att minska, om än långsammare än tidigare. Även i flera grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden har arbetslösheten minskat under månaden. Konkurrensen om kompetensen hårdnar bland arbetsgivare.

Branscherna finansiell verksamhet, företagstjänster, vård och omsorg, utbildning samt hotell och restaurang stod för den största ökningen av lediga tjänster. Hittills under året har 17 000 jobb anmälts till Arbetsförmedlingen i Västerbotten, vilket är 3 000 fler än under samma period förra året.

– Fler lediga jobb, kombinerat med en minskade arbetslöshet och färre som skriver in sig innebär ett tuffare rekryteringsläge för fler arbetsgivare. På Arbetsförmedlingen märker vi ett ökat sug efter vår hjälp, säger Anna Viklund, arbetsförmedlingschef i Skellefteå och talesperson för Arbetsförmedlingen i länet.

Tudelad arbetsmarknad
Under månaden sjönk antalet arbetssökande i länet med nästan 300 personer. Andelen arbetslösa var 6,9 procent, motsvarande 8 900 personer. I riket var andelen 7,8 procent.

En tredjedel av de arbetslösa i Västerbotten har varit arbetssökande i ett år eller mer, och även om det är en lägre andel än i riket totalt är det tydligt att utvecklingen går mot en tudelad arbetsmarknad.

– Vissa grupper har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden. Även om vi ser viss positiv rörelse också bland dessa är den inte lika stark som bland dem som står nära arbete. En mycket angelägen fråga är hur Sverige tar vara på den kompetensen som invandrar hit, säger Anna Viklund.

Under månaden minskade arbetslösheten bland såväl personer som saknar gymnasiekompetens (-4 procent) som personer med nedsatt arbetsförmåga (-6 procent). Även bland ungdomar fortsatte den att sjunka (-11,5 procent). Däremot ökade den något bland utrikes födda, med nära 1,5 procent.

Färre nyinskrivna och färre till arbete
Antalet som varslades om uppsägning var 157 personer i oktober, vilket kan jämföras med 135 i oktober 2014. Hittills under året har något fler varslats om uppsägning jämfört med förra året, men trots detta är nivåerna låga i ett historiskt perspektiv.

I oktober skrev omkring 740 personer in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen i Västerbotten. Det är nära 70 personer färre än samma månad föregående år. Under månaden fick 1 160 personer arbete, vilket är en minskning med 140 personer från föregående år. Både inflöde till och utflöde ur arbetslösheten har alltså minskat på ett års sikt.

Kort om oktober 2015, Västerbottens län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2014)

  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,1)*
  • 14 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,6)**
  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 8 998 personer (9 275)
  • 1 160 personer fick arbete (1 301)
  • 743 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (812)
  • 1 499 nya lediga platser anmäldes (1 278)
  • 157 personer varslades om uppsägning (135)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Aktuell statistik för Västerbottens län och kommunerna.

Nästa arbetsmarknadsstatistik publiceras den 14 december.

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västerbottens län, 010-487 09 44

För information:  Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker, 010-487 03 87

Presskontakt: Eva Antonsson, press- och informationsansvarig, 010-488 23 43

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Citat

Fler lediga jobb, kombinerat med en minskade arbetslöshet och färre som skriver in sig innebär ett tuffare rekryteringsläge för fler arbetsgivare. På Arbetsförmedlingen märker vi ett ökat sug efter vår hjälp.
Anna Viklund, arbetsförmedlingschef Skellefteå