Arbetslösheten något lägre än för ett år sedan

Efterfrågan på arbetskraft fortsätter öka. Under mars månad anmälde länets arbetsgivare 1 400 nya platser till Arbetsförmedlingen vilket var 180 fler än för ett år sedan.

Ökningen av nya platser är som tydligast inom hotell och restaurang samt offentlig verksamhet. Färre platser nyanmäldes inom verkstadsindustrin, byggverksamhet, finansiell verksamhet samt företagstjänster.
– För oss är det oerhört viktigt att marknadsföra alla jobb som skapas, till exempel genom att arrangera rekryteringsträffar och olika mässor. För några veckor sedan hade vi en mässa för Uniformsyrken i Sundsvall som blev väldigt lyckad med cirka 3 000 besökare säger
Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Sundsvall.

Något färre nyinskrivna öppet arbetslösa

Av samtliga inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Västernorrlands län påbörjade
1 385
personer någon form av arbete under mars månad vilket är 131 färre än för ett år sedan. Av dem som fick arbete var 358 ungdomar, 205 utrikesfödda och 178 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Under mars varslades 74 personer om uppsägning jämfört med 55 för ett år sedan och 640 personer nyinskrevs som öppet arbetslösa vilket är något färre än i mars 2011.
– Drygt en tredjedel av de nyinskrivna öppet arbetslösa under mars var ungdomar men detta är inte på något sätt unikt. Det hänger ihop med att ungdomar rör sig mer in och ut ur olika arbeten än äldre åldersgrupper. Dock är det lite oroväckande att trenden de senaste tre månaderna varit att antalet nyinskrivna arbetslösa ökar i jämförelse med samma period året innan säger Marie-Louise Ek.

Totalt inskrivna arbetslösa något färre, men gapet minskar

I slutet av mars var den totala arbetslösheten i länet 13 462 personer vilket motsvarar 11,1 procent av den registerbaserade arbetskraften (se faktaruta), en minskning med 192 personer jämfört med mars 2011. Riksgenomsnittet under samma månad för den totala arbetslösheten var 8,5 procent. Störst var arbetslösheten i Sollefteå, 13,2 procent, medan Sundsvall har den lägsta med 10,6 procent.

– Tendensen för länet är dock att nedgången i arbetslöshet avtar alltmer, kommenterar Marie-Louise Ek.

Fler arbetslösa ungdomar

För fjärde månaden i följd överstiger totalt inskrivna arbetslösa ungdomar antalet för motsvarande månader året innan. Arbetslösheten i gruppen 18-24 år var i mars 26,6 procent att jämföra med rikets 17,2 procent för gruppen. Högst arbetslöshet bland ungdomar hade Timrå, 30,0 procent medan den var lägst i Ånge med 21,5 procent.
– Enligt arbetsförmedlingens senaste prognos finns risk för en försämrad arbetsmarknad under 2012 och 2013 och då är det
är det oftast långtidsarbetslösa och nytillträdande på arbetsmarknaden som drabbas först. För att motverka detta jobbar vi aktivt med olika insatser för att stärka ungdomarnas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Under mars i år fick 358 ungdomar 18-24 år jobb och det känns mycket glädjande. Vi hoppas även att arbetsgivarna öppnar sina dörrar för många sommarjobb och praktikplatser säger Marie-Louise Ek.

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, men man behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En är öppet arbetslösa - de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Mer information: www.arbetsformedlingen.se/nytt-om-statistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku

För kommentarer länet: Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar Sundsvall, 010-486 24 38

För kommentarer Örnsköldsvik: Jonas Malmin, Arbetsförmedlingschef med områdesansvar i Örnsköldsvik, 010-486 70 13

För information: Anna-Lena Arvidsson, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 07 97

Presskontakt:
Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se