Färre arbetslösa inom etableringen

I slutet på oktober fanns 1 720 arbetslösa inskrivna i etableringsuppdraget i länet och det var 240 färre jämfört med oktober i fjol. Minskningen återfinns både bland män och bland kvinnor. Av de arbetslösa som fanns i etablering var 680 kvinnor och 1 040 män.

I början på 2017 kulminerade antalet inskrivna arbetslösa inom etableringen och sedan dess har trenden varit fallande. Det beror på att inflödet av nya i etableringen minskat tydligt under året och att konjunkturläget är gott.

– Personer som kommer från etableringen är i stort sett det enda tillskottet av arbetskraft så det är mycket tillfredsställande att konstatera att allt fler utrikesfödda får jobb, säger Per Renström, arbetsförmedlingschef och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västernorrland.

Totalt sett fick knappt 1 000 personer jobb i oktober vilket är på samma nivå som för ett år sedan. Av de som fick arbete var 710 personer födda i landet och 280 var utrikes födda. Bland utrikes födda var det 60 personer fler som fick jobb jämfört med oktober förra året, bland inrikes födda var minskningen lika stor.
– Konjunkturläget är fortsatt bra i länet och övergångarna till arbete påverkas av tillgången på arbetskraft. Det gör att övergångarna till arbete, under en längre tid, minskat bland inrikes födda och de har en stigande trend bland utrikes födda, säger Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker inom Arbetsförmedlingen.

Oförändrad arbetslöshet

I slutet av oktober var 10 310 personer arbetslösa i länet, vilket motsvarar 8,7 procent av den registerbaserade arbetskraften, och det var i stort sett oförändrat jämfört med oktober i fjol.

I Timrå och Örnsköldsvik har arbetslösheten minskat under det senaste året. I övriga kommuner var arbetslösheten oförändrad eller svagt ökande. Högst arbetslöshet hade Härnösand med 12,2 procent och Kramfors med 11,1 procent. Timrå och Sundsvall hade lägst arbetslöshet med 6,3 respektive 7,4 procent.

Färre lediga platser

Under oktober anmäldes 1 570 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet vilket var 190 färre än oktober 2016. 

De yrken som var mest efterfrågade under oktober var: grundutbildade sjuksköterskor, grundskollärare, kundtjänstpersonal, undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende, lager- och terminalpersonal, eventsäljare samt mjukvaru- och systemutvecklare.

Varsel  

45 personer varslades under månaden och under årets inledande nio månader har 740 personer varslats i länet. Det är något fler jämfört med varslen under samma period 2016.

Kort om arbetsmarknaden för Västernorrlands län oktober 2017

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

  • 8,7 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 10 315 personer (10 351) varav 1 715 inom etablering (1 954).

  • 13,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,3).* Sammanlagt 1 803 personer (2 029).

  • 5 281 personer var öppet arbetslösa (5 384).

  • 5 034 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 967).

  • 775 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (806).

  • 989 personer fick arbete (995).

  • 46 personer varslades om uppsägning (101).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Per Renström, arbetsförmedlingschef, 010-486 88 64
För information: Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker 010-486 66 68
Presskontakt: Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40


Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se