Stadigt sjunkande arbetslöshet bland ungdomar

Västernorrlands län har den tredje högsta ungdomsarbetslösheten i riket, endast i Blekinge och Gävleborg är den högre. Men samtidigt är Västernorrland det län som uppvisar den största minskningen av arbetslösa ungdomar.

Medan riksgenomsnittet pekar på en ökning av ungdomsarbetslösheten motsvarande 0,2 procentenheter i mars 2013 i jämförelse med mars 2013, så har Västernorrland istället upplevt en minskning med 2,3 procentenheter under samma period.

Även om vi är ett av de tre län med högst arbetslöshet, är vi också det län där ungdomsarbetslösheten minskat mest. När riket som genomsnitt har haft en ökning så har vi ”gått mot strömmen” och kan istället uppvisa en minskning under samma period. Minskningen på 2,3 procentenheter innebär att vi i Västernorrland haft den bästa utvecklingen för ungdomsarbetslösheten under perioden och vi får verkligen hoppas att denna trend håller i sig, säger Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef i Sundsvall och Ånge.

Högst arbetslöshet bland unga var det i Sollefteå där 32,7 procent saknade jobb. Länets lägsta notering, 22,6 procent, hittas i Härnösand. Största förbättringen gjordes i Örnsköldsvik, där ungdomsarbetslösheten sjönk med 4,6 procentenheter till 22,9 procent jämfört med för ett år sedan.

– Den höga ungdomsarbetslösheten är en av de största utmaningar vi har i länet, liksom i riket totalt. Det är mycket viktigt att våra ungdomar får komma in på arbetsmarknaden och visa vad de kan, säger Marie-Louise Ek. Därför konstaterar jag med glädje att det är närmare 400 färre ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd jämfört med för ett år sedan. Denna utveckling har kunnat åstadkommas genom ett gott samarbete med länets kommuner, det privata näringslivet samt övriga samverkansaktörer, konstaterar Marie-Louise Ek.

Totala arbetslösheten sjönk
Länet har en synnerligen hög arbetslöshet även för personer 16-64 år och det är bara 3 andra län som har högre nivåer. Glädjande är att den totala arbetslösheten fortsätter att minska och det är bara Norrbottens län som, under mars månad, hade en större minskning. I slutet av mars var den totala arbetslösheten i länet knappt 13 000 personer vilket motsvarar 10,7 procent av den registerbaserade arbetskraften (se faktaruta), en minskning med cirka 600 personer, det vill säga 0,4 procentenheter jämfört med mars 2012. I riket steg däremot arbetslösheten med 0,3 procentenheter till 8,7 procent.

Länets högsta arbetslöshet hittas i Sollefteå, 14,0 procent, lägst var den i Sundsvall med 10,0 procent. Största förbättringen återfinns i Örnsköldsvik där arbetslösheten sjönk med 0,8 procentenheter till 10,1 procent.

Fick arbete

Av de 1 317 personer som fick arbete under mars 2013 var 362 ungdomar, 158 utrikesfödda och 196 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
­

-Det är glädjande att mer än hälften av de som fick jobb fanns inom de prioriterade grupperna, kommenterar Marie-Louise Ek.

Av de 1 395 lediga jobben i länet fanns över hälften av platserna, eller 52 procent, inom offentliga tjänster. Drygt fyra av tio jobb, eller 41 procent av jobben återfanns i mars i privata tjänstesektorn medan tillverkningsindustrin och byggbranschen stod för knappt 3 procent vardera av månadens lediga platser.

Personer berörda av varsel

Under mars månad varslades 23 personer om uppsägning, att jämföra med 74 varslade samma månad 2012. Medan varselnivån i riket totalt har ökat med 32 procent så har länet alltså upplevt en minskning av antalet varslade med ca 70 procent sedan samma månad förra året. Länet hade det lägsta antalet personer berörda av varsel om uppsägning i procent av arbetskraften 16-64 år under mars månad i riket.

­– Antalet nya lediga platser är oförändrat och vi ser en markant sänkning av antalet varsel jämfört med samma månad förra året. Det känns oerhört glädjande att varselnivån gått ner. Den ekonomiska oron i omvärlden gör dock att läget fortfarande är osäkert men vi hoppas att varselvågen nu är över och att antalet rekryteringar successivt ökar igen, säger Marie-Louise Ek.

Kort om mars

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                            
  1 317 (1 385)  
 • Lediga jobb anmäldes                         
  1 395 (1 399)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa                    
  12 884 (13 462)
 • Ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa
  3 374 (3 753)
 • Varslades om uppsägning                  
  23 (74)
 • Procent var arbetslösa                        
  10,7 (11,2)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
  24,4 (26,8)

Fakta om statistiken

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

För kommentarer länet: Marie-Louise Ek, Arbetsförmedlingschef Sundsvall, 010-486 24 38
För information: Agneta Tjernström, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-48 03 87
Presskontakt: Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se