Minskad ungdomsarbetslöshet

Arbetslösheten i länet fortsätter något uppåt samtidigt som ungdomsarbetslösheten fortsätter minska. Totalt är andelen inskrivna arbetslösa, det vill säga öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd 9,7 procent i länet.
 

Arbetslösheten i länet ökar något. I riket minskar arbetslösheten marginellt samtidigt som arbetslösheten ökar i 7 av totalt 21 län. En fortsatt förbättring sker för inskrivna unga (18-24 år). För helåret fick länet färre varsel och ett lägre antal nyinskrivna jämfört med året innan.
-Den lilla ökningen av arbetslösheten i länet uppvägs av en i riket fortsatt förbättrad arbetsmarknad jämfört med 2014. Det säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen.

Fortsatt minskad ungdomsarbetslöshet
I december blev det 297 färre antal arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år jämfört med samma månad året innan. Det är en minskning med 1,9 procentenheter. 21 procent färre ungdomar deltog i jobbgarantin jämfört med samma period föregående år. Ungdomsarbetslösheten i länet är dock fortfarande högre (16,3 procent) än riksgenomsnittet (13,1 procent).
Trenden fortsätter också med arbetslösa som varit utan arbete längre än 12 månader; en 9 procentig ökning jämfört med samma månad 2014. Denna grupp utgör nu 41 procent eller 5040 personer av totalt inskrivna arbetslösa. Två delgrupper utgörs av utrikesfödda och förgymnasialt utbildade. Samtidigt ökar andelen utrikesfödda som fått arbete jämfört med månaden innan.

Nyanländas kompetens
De nyanländas kompetens kan vara mycket värdefull för företagens och samhällets tillväxt och utveckling. Arbetsförmedlingen har därför tillsammans med Företagarna tagit initiativ till ett antal frukostmöten i Västmanlands- och Uppsala län.
- Arbetsgivarens vilja att öppna dörren till sitt företag och släppa in människor som saknar erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden spelar en viktig roll för att påskynda etablering och integration säger Kauko Leppälä, chef för Arbetsförmedlingen i Västerås.

Kort om december månad 2015, Västmanlands län
((Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014)

• 9,7 procent var inskrivna som arbetslösa (9,5)*
• 16,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (18,2)**
• Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 12 216 personer (11 815)
• 937 personer fick arbete (890)
• 654 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (714)
• 58 personer varslades om uppsägning (10)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år
** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 februari 2016

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar