Ingen inbromsning i Västra Götalands län

Till skillnad från i många andra län verkar inte den ökade invandringen ha påverkat arbetslöshetssiffrorna i Västra Götaland än. Nedgången i arbetslösheten fortsätter och det gäller framförallt ungdomarna 18–24 år.

7,1 procent av arbetskraften i Västra Götalands län var inskrivna som arbetslösa i slutet av oktober. Det är en minskning från 7,4 procent för ett år sedan. Det är den goda konjunkturen som skapar många lediga platser, men i många andra län i Sverige har den ökade invandringen fått arbetslösheten att stå still eller till och med vända upp.

– Den vikande trenden på riksnivå ser vi inga tecken på i Västra Götalands län än. Medan arbetslösheten ökar i de två övriga storstadslänen (Stockholm och Skåne) fortsätter den att minska i länet i samma takt som den har gjort under hösten, säger Sara Andersson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

En tudelad arbetsmarknad

Arbetslösheten minskar främst bland inrikes födda. Nedgången var hela 22,6 procent bland inrikes födda personer i åldern 18-24 år, jämfört med oktober 2014. Ungdomsarbetslösheten totalt i länet var i slutet av oktober 11,4 procent, vilket är lägre än riksgenomsnittet som hamnade på 13,3 procent.

Arbetsmarknadens tudelning i länet fortsätter att förstärkas. Den är dels geografisk, där kommuner som Öckerö, Kungälv och Lerum hamnar på runt 3 procents arbetslöshet medan Åmål har 13,7 procent. Men det blir allt fler av de arbetslösa som antingen saknar fullbordade gymnasiestudier, är över 55 års ålder, har ett funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga eller är utomeuropeiskt födda. Dessa utsatta grupper utgör nu 68,7 procent av alla inskrivna arbetslösa. De utomeuropeiskt födda ökar absolut snabbast i antal.

– I den gruppen finns en mängd personer med eftertraktade kompetenser. För att ta hand om dem införs nu ett snabbspår där vi på Arbetsförmedlingen ska ta fram konkreta förslag för att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden, säger Michael Leufkens, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland.

Mer om arbetsmarknadsläget i september 2015 kan du läsa i ”Mer om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län, oktober 2015”.

Kort om oktober månad 2015, Västra Götalands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)
  • 7,1 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4%)*
  • 11,4 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,4%)**
  • Antal inskrivna arbetslösa (16-64 år) uppgick till 56 983 (59 565)
  • 6 335 personer fick arbete (7 245)
  • 4 208 personer anmälde sig som nya arbetslösa (4 945)
  • 15 771 nya lediga platser anmäldes (11 941)
  • 863 personer varslades om uppsägning (752)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 14 december 2015

För kommentarer: Michael Leufkens, Marknadschef Arbetsförmedlingen, 010-486 62 31
För information: Sara Andersson, analytiker, 010-487 68 54
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se