Arbetslivsintroduktion De flesta i program hos ArbetsförmedlingenFör information: Andreas Månsson Vogel Försäkringskassan, Tfn: 010-116 91 75

Arbetslivsintroduktion De flesta i program hos Arbetsförmedlingen Av dem som gick från sjukförsäkringen till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion vid årsskiftet var de flesta kvar i något program hos Arbetsförmedlingen i slutet av maj. 6 000 personer har ansökt hos Försäkringskassan om att få sjukpenning eller rehabiliteringspenning. Vid årsskiftet uppnådde närmare 18 000 personer maximal tid i antingen förlängd sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning. Knappt 700 personer beviljades fortsatt sjukpenning, förlängd sjukpenning på grund av arbetsskada eller förlängd sjukpenning i vissa fall. Närmare 2 800 personer fick sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det var ungefär 14 400 personer som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet på grund av uppnådd tidsgräns. Av dessa gick cirka 12 600 till Arbetsförmedlingen. Cirka 1 800 avböjde erbjudandet om Arbetslivsintroduktion (se FK:s pressmeddelande 2010-05- 11).
Av de 12 600 var ungefär 1 800 personer i någon form av arbete i slutet av maj. De flesta har ett arbete med stöd, till exempel lönebidragsanställning. 370 personer har lämnat Arbetsförmedlingen för tillsvidareanställningar eller har fått tillfälliga anställningar, timanställning eller deltidsanställning. I uppgifterna ingår både personer som arbetar heltid och deltid. Av de nämnda 1 800 personerna som var i någon form av arbete har nu 300 personer återvänt till sjukförsäkringen.
Knappt hälften av dem som gick till Arbetsförmedlingen vid årsskiftet är i program med aktivitetsstöd.
– Jag tycker att samarbetet mellan oss och Försäkringskassan fungerar bra. Den nya rehabiliteringskedjan ger ökade möjligheter att erbjuda insatser och stöd för att kunna återgå till arbete. Det är viktigt, säger Henrietta Stein, chef för Avdelningen Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen.
Cirka tre månader efter det att man lämnat sjukförsäkringen på grund av uppnådd tidsgräns finns det möjlighet att åter få sjukpenning eller rehabiliteringspenning. Fram till 18 juni 2010 hade 6 000 personer ansökt om detta. Av de 14 400 som lämnade sjukförsäkringen vid årsskiftet har knappt 3 500 personer fått utbetalning från sjukförsäkringen under perioden april till maj.
– Vi tror det är angeläget att se vilka ytterligare insatser som kan stödja den gruppen som återvänder till sjukförsäkringen, säger Stig Orustfjord, överdirektör, Försäkringskassan.
Bilaga: Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

PRESSMEDDELANDE

ARBETSFÖRMEDLINGEN LEDER TILL ARBETE Arbetsförmedlingen medverkar till att arbetsgivare hittar rätt arbetskraft och arbetssökande kan få jobb. Kontakt: Arbetsförmedlingens kundtjänst 0771-41 64 16 eller den lokala Arbetsförmedlingen. www.arbetsformedlingen.se

Stockholm 14 juli 2010

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar