Fortsatt stark arbetsmarknad

Arbetsmarknaden visar fortsatta tecken på att förstärkas, men arbetslösheten minskar allt långsammare. I slutet på mars var 376 000 personer inskriva arbetslösa. Det är  16 000 färre än för ett år sedan.  

– Vi kan konstatera att antalet inskrivna arbetslösa kvinnor minskar mer än antalet män och har så gjort under en längre period. En orsak är att vi har en förhållandevis stark efterfrågan på arbetskraft i traditionellt kvinnodominerade yrkesområden, till exempel inom den offentliga tjänstesektorn. Men det är de inskrivna ungdomarna som minskar allra snabbast, säger Mats Wadman, Arbetsförmedlingens analyschef.

På ett års sikt har antalet inskrivna arbetslösa kvinnor minskat med 5,7 procent, från 175 000 till 165 000. Bland männen var minskningen 2,8 procent, från 217 000 till 211 000. De inskrivna arbetslösa ungdomarna är nu 74 000. Det är 12 000 färre än samma månad i fjol.

Arbetslösheten i mars är 7,9 procent i relativa tal (andel inskrivna arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften). Det kan jämföras med 8,2 procent för ett år sedan. Totalt var 376 000 personer (16-64 år) inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen, jämfört med 393 000 personer samma månad i fjol.

I slutet av mars var 203 000 inrikes födda inskrivna som arbetslösa, en minskning med 27 000. Bland utrikesfödda ökade dock antalet inskrivna med 11 000 personer, till 174 000.

Knappt 23 000 personer anmälde sig som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen, drygt 1 000 färre än samma månad föregående år.

6 900 varsel rapporterades in till Arbetsförmedlingen i mars, jämfört med 4 200 samma månad i fjol.

Kort om arbetsmarknaden i mars

Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2014.

  • 7,9 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,5).* Sammanlagt 385 764 personer ( 404 477)
  • 45 937 personer fick arbete (48 665)
  • 7,3 procent av de inskrivna arbetslösa övergick arbete under månaden (7,4)**
  • 6 853 personer varslades om uppsägning (4 227)
  • 22 776 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (24 220)
  • 191 386 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (206 403)
  • 185 093 personer deltog i program med aktivitetsstöd (186 279)

*4,0 (4,3) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,9 (3,9) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

**Andel till arbete beräknas utifrån antalet inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program) som går till arbete innevarande månad dividerat med inskrivna arbetslösa (öppet arbetslösa och sökande i program) föregående månad plus antalet nyinskrivna arbetslösa innevarande månad.

Månadsstatistiken för april publiceras den 11 maj kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Mats Wadman, analyschef, 010-488 41   77
För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se