Små skillnader i effektivitet mellan Arbetsförmedlingskontoren

Riksrevisionen presenterar i dag granskningen Effektivitetsmätning som styrmedel – en jämförelse mellan arbetsförmedlingskontor. Skillnaden i effektivitet mellan landets Arbetsförmedlingar är genomsnitt små, vilket är ett resultat som skiljer sig avsevärt mot Riksrevisionens förra effektivitetsgranskning 2006.

Diskussionen om Arbetsförmedlingens effektivitet har under de senaste åren i hög grad baserats på en rapport från Riksrevisionen som publicerades 2006. I den rapporten redovisades beräkningar som pekade på att Arbetsförmedlingen kunde öka sin effektivitet med hundra procent genom att se till att alla arbetsförmedlingskontor blev lika effektiva som de effektivaste förmedlingskontoren. Med utgångspunkt i dessa beräkningar drog många debattörer slutsatsen att den svenska Arbetsförmedlingen hade stora effektivitetsproblem och att den borde privatiseras eller åtminstone utsättas för en mycket ingående översyn vad gäller organisation och ledning. Det är också i stora drag den rekommendation som framfördes i Riksrevisionens rapport från 2006.

I den granskning som Riksrevisionen presenterar i dag har man utvecklat 2006 års mätmetod för att värdera arbetsförmedlingskontorens inbördes effektivitet. Alltså den mätmetod som visade på oerhört stora skillnader i effektivitet mellan kontoren. Dagens granskning tillämpar en ny mätmetod som finner att skillnaderna i effektivitet mellan kontoren är relativt små.

För 2010 skriver Riksrevisionen att ”flertal av arbetsförmedlingskontoren bedriver sin verksamhet resurseffektivt”. I siffror kommer man fram till att om alla kontoren presterade som de med högst effektivitet är förbättringspotentialen endast 8 procent.

– Vi är nöjda och glada över att Riksrevisionen har kommit fram till att Arbetsförmedlingen bedriver en i huvuvsak effektiv verksamhet, vilket också framgår vid en internationell jämförelse, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

För kommentarer:  Clas Olsson, analyschef,  010-487 28 51
Presskontakt:  Patrik Svensson, pressekreterare,  010-487 01 42

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771–60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. http://www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera