Snabbspåren får ris och ros i egen rapport

Arbetsförmedlingens genomlysning av hur snabbspåren fungerar ger en blandad bild. Spåren för yrken inom hälso- och sjukvården samt lärare rullar på som önskat. Däremot återstår mycket arbete för att få fart på yrken som målare, styckare och socionomer.

Rapporten pekar på tre områden där arbetet måste bli bättre om målet med snabbspåren ska uppnås, nämligen att korta tiden i arbetslöshet för nyanlända med erfarenhet eller utbildning inom bristyrken.

– Vi måste bli duktigare på att ta fram rätt kandidater till snabbspåren. Vi har inte kvalitetssäkrat att arbetssökande har de kvalifikationer som krävs i den utsträckning som behövs, och detta är också något som parterna har påpekat. Ett sådant exempel är slaktare/styckare. Skälet till att det har blivit så beror i stor utsträckning på att det är svårt att överföra utländsk kompetens och erfarenhet i ett yrke till svenska förhållanden, säger Roy Melchert, enhetschef på Arbetsförmedlingen och huvudansvarig för rapporten.

För det andra behöver Arbetsförmedlingen fortsätta med att utveckla insatserna som ska användas inom snabbspåren. Många insatser är på plats men inte alla inom alla snabbspår. Inom några spår väntar parterna på den upphandling för branschvalideringsmodeller, som Arbetsförmedlingen arbetar med.

– En tredje lärdom vi har dragit är att vi internt borde ha lagt mer tid på att införa de nya arbetsmetoderna som följer av snabbspåren. Nu sjösatte vi en båt som inte till punkt och pricka var sjöduglig, utan det har vi jobbat med under resans gång. Men detta får inte förmörka allt det som redan fungerar och som innebär att vi effektivt kan möta arbetsgivarnas rekryteringsbehov inom bristyrken, säger Roy Melchert.

För att komma till rätta med de problem som hämmar snabbspåren sjösätter Arbetsförmedlingen ett åtgärdsprogram. Det tar sikte dels på Arbetsförmedlingens interna utvecklingsarbete, dels på samverkan med parterna i snabbspåren.

Lite kort handlar åtgärderna om följande:

  • Ökad kvalitet i kartläggningen av målgruppens yrkeserfarenheter och kompetenser.
  • Bättre intern förankring av metoder och processor kring snabbspåren.
  • Parterna i snabbspåren ska få färre och tydligare ingångar på Arbetsförmedlingen.
  • Upphandling av en modell för branschvalidering som är flexibelt och anpassningsbar till nya behov på arbetsmarknaden.
  • Återkommande lägesrapporter samt regelbunden uppföljning av de olika snabbspåren.
  • Uppföljningsmöten med parterna för att gå igenom vad som fungerar och vad som behöver utvecklas.


För kommentar: Roy Melchert, chef för enheten integration och etablering
Presskontakt: 010-486 10 00

Snabbspåren, bakgrund och fakta

Arbetsförmedlingen fick under våren 2015 i uppdrag av regeringen att tillsammans med arbetsmarknadens parter hitta metoder och processer för att nyanlända med utbildning och erfarenhet snabbare ska komma i arbete genom så kallade snabbspår.

Inom ramen för snabbspåren har arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen gemensamt åtagit sig att identifiera hinder som försvårar eller försenar nyanländas inträde på arbetsmarknaden och ta fram konkreta förslag och åtgärder som skapar vägar till anställning. I oktober 2016 finns det snabbspår inom 13 branscher som omfattar ett 20-tal yrken.

Under perioden januari till och med augusti i år har 2063 personer börjat ett snabbspår.

Rapporten som Arbetsförmedlingen presenterar i dag syftar till att beskriva snabbspårens konstruktion och ge en bild av status för varje snabbspår. Den tar även upp utmaningar och hur Arbetsförmedlingen avser att arbeta vidare med snabbspåren.

Rapporten finns att hämta här http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum.html

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera