Stora skillnader i arbetslöshet mellan unga kvinnor och män

Arbetslösheten är i stort sett oförändrad. Samtidigt är det fortsatt stora skillnader mellan olika grupper. Arbetslösheten är påtagligt lägre bland unga kvinnor än bland unga män.

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att 378 000 personer var inskrivna som arbetslösa i februari, 3 000 färre än samma månad förra året. Det ger en arbetslöshetsnivå på 7,8 procent i februari.

Det är fortsatt högre arbetslöshet bland män jämfört med bland kvinnor (7,1 respektive 8,4 procent). Skillnaden är särskilt tydlig hos ungdomar (18-24 år), där arbetslösheten för kvinnor är 8,6 procent, medan den är 13,6 procent för män.

        Vi har en stark arbetsmarknad, men det är framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas. Det är vanligare att unga kvinnor slutför gymnasiet och studerar vidare. Nu är det viktigt att motivera fler unga män till studier, det gäller inte minst de många unga män som är nyanlända i Sverige, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Gapet i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda fortsätter att öka. Det gäller både män och kvinnor. Arbetslösheten minskar bland inrikes födda, medan den ökar bland utrikes födda. Den här utvecklingen beror i huvudsak på att fler nya arbetssökande skriver in sig i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En växande del av de inskrivna arbetslösa är nyanlända som är födda utanför Europa.

-            

Kort om arbetsmarknaden i februari

Inom parentes anges motsvarande siffror för februari 2016.

  •   7,8 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 378 017 personer (380 904) varav 62 238 inom etablering (45 815).  
  •   11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,8).* Sammanlagt 59 487 personer (67 988) varav 11 997 inom etablering (7 799).
  • 197      211 personer var öppet arbetslösa (198 439) varav 39 626 inom etablering
         (29 000).
  •   180 806 personer deltog i program med aktivitetsstöd (182 465) varav 22 612 inom etablering (16 815).  
  •   22 643 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (24 054) varav 2 505 inom etablering (1 870).  
  • 33      361 personer fick arbete (39 719) varav 1 093 inom etablering (881).
  •   6,6 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är i något lägre än föregående månader.  
  •   3 257 personer varslades om uppsägning (3 507).  

* Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för mars publiceras den 10 april kl. 8:00

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd . Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa . Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning  

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488   94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31   94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare,   010-488 35 99


Följ oss på Twitter: @PressAf

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se