Tre av fyra är nöjda med sin plats i Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas

Intervjuer med 850 slumpvis utvalda deltagare visar att 77 procent är helt eller delvis nöjda med sin fas 3-plats. Närmare åtta av tio anser att uppgifterna är meningsfulla. Av de som inte är nöjda anger 5 av 10 att ersättningen är för låg. Många av deltagarna, 45 procent, vill ha mer stöd från sin arbetsförmedlare. Det visar den fördjupade granskningen av Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.

Arbetsförmedlingen har under våren och sommaren genomfört en omfattande granskning av de arbetsmarknadspolitiska programmen Jobb- och utvecklingsgarantin och Jobbgarantin för ungdomar, med tyngdpunkt på Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas.

Granskningen består av en uppföljning av nästan samtliga anordnare inom fas 3 (6 620 uppföljningar) samt intervjuer med deltagare. Därutöver har samtliga arbetsförmedlingschefer med områdesansvar deltagit i en enkät.

Arbetsförmedlingen har i 269 fall avbrutit samarbetet med anordnare av fas 3-platser. Därutöver har Arbetsförmedlingen i 270 fall krävt korrigeringar för att kunna fortsätta samarbetet med anordnare.

Utvärderingen av Fas 3 visar på svårigheter att hitta platser med meningsfull sysselsättning, som samtidigt inte liknar ordinarie arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingens ledning har därför tagit beslut om fortsättningsvis tillåta platser med mer reella arbetsuppgifter.

- Vi ser att inträngningseffektens marginalvinster för samhälle och individ klart uppväger undanträngningseffekten. Därmed ges fas-3-deltagaren möjlighet att visa sin kompetens och öka sin möjlighet att få ett arbete. Detta resonemang har stöd i forskningen, vilket bland annat framgick i den senaste Långtidsutredningen, säger Gert Sternskog, chef enheten program och arbetslöshetsförsäkring.

Arbetsförmedlingen kommer även att se över möjligheterna att sätta in ytterligare insatser och program för personer inom fas 3.

Ersättningsmodellen för anordnarna inom fas 3 kommer att ses över så att den mer utgår ifrån reella kostnader och att övergångar till arbete stimuleras.

Sedan varje kvartal sedan 2009 har andelen som lämnat Fas 3 och övergått till arbete eller utbilning successivt ökat. Det senaste halvåret gick 3320 personer till jobb eller studier. Av de totalt 36 900 deltagare som gått in i fas 3 har 5 500 eller 15 procent gått till arbete eller utbildning.

Länk till rapporten finns på Arbetsförmedlingens hemsida:

http://arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Resultat/Rapporter/Aterrapportering/8-2-2011-Fordjupade-analyser.html

För kommentarer: Gert Sternskog, chef program och arbetslöshetsförsäkringen,  Arbetsförmedlingen 010-486 97 96
Clas Olsson, analyschef Arbetsförmedlingen, 010-487 28 51
Presskontakt:  Daniel Johansson, pressekreterare Arbetsförmedlingen, 010-487 50 34

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera