Fortsatta möjligheter till studier med aktivitetsstöd för arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker på svensk arbetsmarknad. För att den lediga arbetskraften ska kunna möta behoven på arbetsmarknaden gör regeringen stora satsningar på utbildning. Som en del i detta avser regeringen att låta möjligheten till studier med aktivitetsstöd för deltagare i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti kvarstå.

Regeringen har genomfört en rad satsningar på utbildning för att stärka vägarna till arbete. Ett kunskapslyft har inletts som fullt utbyggt 2021 omfattar ca 100 000 utbildningsplatser inom regionalt yrkesvux, folkhögskola, yrkeshögskola samt universitet och högskola. För att öka rekryteringen till studier bland arbetslösa personer med kort utbildning och stora utbildningsbehov har ett särskilt studiestartsstöd införts.

Regeringen har också tydliggjort att övergångarna från arbetslöshet till studier ska öka samt infört en utbildningsplikt för nyanlända. I augusti 2016 infördes även en möjlighet för arbetslösa inom Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti att studera med aktivitetsstöd. Satsningarna utgör en del i regeringens strategi för att klara kompetensförsörjningen och nå en bättre matchning mellan tillgänglig arbetskraft och arbetsgivares behov, både på kort och lång sikt.

Trots att antalet lediga jobb ökar är drygt 360 000 personer inskrivna som öppet arbetslösa eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Gruppen arbetslösa med låg utbildningsnivå är fortsatt stor vid Arbetsförmedlingen. Under 2017 saknade mer än var tredje inskriven arbetslös gymnasieutbildning.  En allt större andel av de långtidsarbetslösa har kort tidigare utbildning samtidigt som inflödet till jobb- och utvecklingsgarantin av personer med kort utbildning fortsätter öka. Det finns således skäl att ha flera vägar och verktyg för att arbetslösa ska övergå till reguljär utbildning.

Mot bakgrund av detta kommer möjligheten till studier på grundläggande och gymnasial nivå för arbetslösa som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin att förlängas och finnas kvar som insats t.o.m. den 30 september 2019. Studiemöjligheten ligger i linje med regeringens politik att få ut fler arbetslösa i studier för att fullfölja utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Natalie Sial
Pressekreterare hos
Ylva Johansson
072-520 54 49
natali.sial@regeringskansliet.se

​Vill du ha aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet?

Prenumerera på nyheter från regeringen.se

Prenumerera på nyhetsbrev från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera