Arcam: ARCAM AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2000

Stora investeringar i produktutveckling – 23,4 MKr.

  • Fem (5) nya processenheter producerade.
  •  Betydande tekniska framsteg - produktion av större detaljer och ökad processhastighet.
  • Samarbetsavtalen med Ericsson Radio Access och Volvo Car Corporation förlängs.
  • Avtal med WM-data Caran avseende samarbetsavtal tecknat och en processenhet levererad i dec. 2000 för utvärdering under kommersiella förhållande.
  • Mässdeltagande - bl.a. Euromold i Frankfurt.
  • Riktad nyemission i maj 2000 tillförde bolaget totalt 16 Mkr efter emissionskostnader.
  • Notering av Arcams B-aktie på SBI-listan i juli 2000.
  • Nyemission i dec. 2000 – jan. 2001 tillförde bolaget ca 28 Mkr efter emissionskostnader.

Arcam i korthet

Arcams affärside är att utveckla, tillverka och marknadsföra utrustning och metoder för att, från 3D-CAD-underlag, direkttillverka solida komponenter ur metalliskt pulver. Arcam är ett högteknologiskt forsknings- och utvecklingsbolag noterat på SBI-listan. Det är ett av få företag som är helt koncentrerat på direktframställning av massiva detaljer ur metallpulver. Målet är att bli marknadsledande inom Free Form Fabrication på områden som Rapid Tooling (RT), Rapid Prototyping (RP) och Rapid Manufacturing (RM). Arcams process möjliggör avsevärt kortare ledtider i industriell produktutveckling.

Resultatet

Resultat efter finansiella poster uppgick till –10 240 Kkr ( –2 964 Kkr), Resultat per aktie var -0,16 kr (-0,06 kr).

Investeringar

Investeringar i FoU samt inventarier uppgick totalt till 23,4 Mkr (9,0 Mkr), varav FoU kostnader 23,0 Mkr och inventarier 0,4 Mkr.

Utdelning

Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2000.

Finansiering och likviditet

Genom en nyemission riktad till Förvaltnings AB Metallica, Aragon Fondkommission AB, Carlsson Fondförvaltning AB, Skandia Fonder AB och Svenska Kyrkan tillfördes bolaget i maj 2000 totalt 16 Mkr efter emissionskostnader. Antalet B-aktier ökade i emissionen med 4 776 272. Av ett projektlån från industrifonden om 6 Mkr, beviljat under 1999 utbetalades resterande 4 Mkr under hösten 2000. I dec 2000 upptog bolaget ett kortfristigt lån på 3,5 Mkr från Förvaltnings AB Metallica och Förvaltnings AB Thom. Likvida medel uppgick per 31 december 2000 till 0,8 Mkr (5,3 Mkr). I en nyemission som påbörjades den 15 december 2000 och avslutades den 17 januari 2001 tillfördes bolaget ca 28 Mkr efter emissionskostnader.

Anställda

Antalet anställda har under 2000 i medeltal varit 12 (8).

Årsredovisning och bolagsstämma

Bolagsstämma för räkenskapsåret 2000 äger rum den 29 mars 2001 kl. 18, Bohusgatan 13, Göteborg. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2000 beräknas finnas tillgänglig för aktieägarna senast två veckor före bolagsstämman och kommer att distribueras till aktieägarna genom Arcams försorg. Övriga kan rekvirera årsredovisningen från bolaget via telefon 031-7083830, fax 031-7083838. Årsredovisningen kommer också att publiceras på bolagets hemsida www.arcam.com.

Delårsrapport för kvartal 1-4 offentliggörs 2001-05-09, 2001-08-17, 2001-11-08 och 2002-02-14.

Göteborg den 15 februari 2001

Arcam AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor kontakta VD Lars-Erik Andersson på telefon 031-7083830 eller fax 031-7083838.

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar