Arcam: ARCAM AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT, JANUARI 2003-- JUNI 2003

  • Order på EBM S12 system erhölls från North Carolina State University (NCSU) i USA samt från Tecnomach i Italien.
  • Order på utveckling och produktion av detaljer i titan erhölls i juni.
  • Serieleveranser av EBM S12 inleddes med leveranser till NCSU och Tecnomach
  • En nyemission inbringade 13 Mkr efter emissionskostnader
  • Försäljningen ökade till 5,0 Mkr (0,6)
  • Resultat efter finansiella poster–11,0 Mkr (-13,8)
  • Likvida medel vid periodens slut 5,0 Mkr (16,1), och därutöver 2,6 Mkr i kortfristiga kundfordringar

Verksamhetens utveckling

Marknad

Orderingången under första halvåret var två EBM S12 system, som levererades i mars respektive maj. I juni erhölls en order på utveckling och tillverkning av detaljer i titan, för en ledande biltillverkare.

Agentnätet har förstärkts genom avtal med RTC i Tyskland, Tecnomach i Italien, Tjeckien, Slovakien samt Tomatic pty i Australien och Nya Zeeland. Ett samarbets- och distributionsavtal rörande flygindustriapplikationer, har tecknats med Cambridge Vacuum Engineering i Storbritannien.

Systemleveranserna under våren, och de nya distributionskanalerna, genererar fortsatt kvalificerade kundkontakter och bolaget räknar med att försäljningen under andra halvåret blir högre än under första halvåret.

Forskning och utveckling

Under perioden har utvecklingsarbetet fokuserats på att anpassa bolagets produkt och process till olika material, för att därmed kunna täcka nya applikationsområden. Arbetet har varit framgångsrikt och som ett resultat av materialutvecklingen tecknades i juni en order på tillverkning av detaljer i titan.

Bolaget räknar med att under året lansera ytterligare material för främst flyg- och bilindustri.

Resultat och finansiell ställning

Resultatet för perioden uppgår till –11,0 Mkr (-13,8) och de likvida medlen vid periodens slut var 5,0 Mkr (16,1). Utöver kassan finns kortfristiga kundfordringar på ca 2,6 Mkr.

Ett besparingsprogram är under genomförande och beräknas ge en årlig besparing på ca 3,5 Mkr, med fullt genomslag från tredje kvartalet.

I januari genomfördes en omvänd split 100:1.

En företrädesemission i april tecknades till ca 67% och inbringade därmed ca 13 Mkr efter emissionskostnader.

Investeringar

Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 0,2 Mkr (1,0) varav investeringar i FoU 0 Mkr (0) och inventarier 0,2 Mkr (1,0).

Delårsrapport för kvartal 3 offentliggörs 22 oktober.

Mölndal den 22 juli 2003

Arcam AB (publ)

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:

Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller
E-post: magnus.rene@arcam.com

Om oss

Arcam, en del av GE Additive, erbjuder världsledande produkter för Additive Manufacturing, högkvalitativa material och avancerad produktionskompetens. Tillsammans använder vi vår samlade erfarenhet och vårt breda erbjudande för att förändra hur industrin utvecklar och tillverkar metallkomponenter. Genom våra helhetslösningar är Arcam en innovativ partner inom avancerad tillverkning, främst inom ortopediska implantat- och flygindustrin.Arcamkoncernen erbjuder maskiner för Additive Manufacturing genom Arcam EBM i Mölndal, metallpulver genom AP&C i Kanada samt kontraktstillverkning av avancerade ortopediska implantat genom DTI i USA.

Prenumerera

Dokument & länkar